کودک معصوم ....

تقدیم به آن کودکانی که هرروزدربدل پول ازطرف والدین شان برای بدست آوردن نفقه خانواده های بفروش میرسند. 
کودک معصوم ....
گناهت چیست ؟
بدامان فقرزاده شدی
درکلبه جهل دیده به جهان گشودی

درآغوش بیچاره گی داری بزرگ میشوی 
کودک معصوم ....
درفضای انسانستیزی نفس میکشی.
خشونت دایرهء پرورش توست
کودک معصوم .....
اکنون که هفت سالی ازعمرت راتجربه میکنی "
پدرت باید؟ ترابه بی رحمی..
برای نفقه خانواده اش بفروشد؟...
کودک معصوم..
خریدارت کیست؟میدانی؟..
آنکه دنبال فرونشاندن هوس وغریزه اش....
کودکی چون ترادربدل پول میخرد
تامالکت شود
وغرایض شیطانیش را
دروجودنحیف وپاک توفرونشاند...
این درسرزمینی اتفاق میافتد
که اقتدارگرایانش حکم خدا وشرعیت را برمردم
حاکم میگردانند...............
جنوری 1-2022


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان