فهیم جان ،جان عمه

 در رثاءجوان ناکام وشهید ملک غربت،مرحوم احمد فهیم جان وکیلی
که درروزدوشنبه سوم جنوری سال جاری با غرق شدن درآب جهان
فانی را وداع گفتند.
انا لله وانا الیه راجعون
زبانحال عمهء مرحوم وکیلی

فهیم جان ،جان عمه
فهـیـم جـان نـورچشـمـم جـان عمه
فـدایـت جـان مـن، ای جـان عـمــه
چرا ترک کردی مارا اینچـنین زود
زدی آتــش بـجـانـــم، جــان عــمــه
بـرفـتـی نـزد بـاب ومــادر خـویــش
ســلام مــان رســانـی، جــان عـمــه
چـه دیـدی ازهـمـه خـویش واقـارب؟
زدی بــرهــم ســرو ســامــان عـمــه
گــل بـــا عــلــــم واخـــلاق نکــویــم
بُـدی جـانـم عــزیــزم ،جــان عــمــه
شــدی پــرپـــر درعــیـــن جــوانـــی
فـهــیــم جـان ای گل خـنــدان عــمــه
رهـا کـردی هـمسرواطفـال معـصـوم
بـرای خــالــقـــت ،ای جــان عــمـــه
بـدیــدی ذرهء کــم مـهـــری ازمــــا ؟
که ترک کردی همـه،ای جـان عـمـه

توخویـش واقـربـا بـریـان نـمــودی
ســفـرکــردی چـواز کیـهـان عـمـه
بـــــرادر هــــای دورت دراروپــــا
شـدنـد مجنون،زداغـت جـان عـمـه
فگـنـدی جمـلـه دوستـان مجمـرغـم
نـمــودی جمـلـه را گـریــان عـمــه
علی اکبــر(ع) تـرا دعـوت نـمــوده
شهـیـد مُلـک غـربـت،جــان عـمــه
مبـارک باشـــدت ایــن مـنــزل نــو
بــرفـتـی جــاودانـــه ،جــان عـمــه
تـورفـتــی نـور چـشـمـانـم عـزیـزم
نــمــودی کـلـبـه ام زنـــدان عـمـــه
بــه جـز صـبـر خــدا چـاره نـدارم
بـمـیــرم جـان مـن ،جـانـان عـمــه
  بکـن ختم "حیدری"نوحـه سـرائــی  
که خون شد جاری از چشمان عمه

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۶،۱،۲۰۲۲،سدنی
 
 برادر بزرگوا ر جناب داکتر صاحب حیدری سلام؛
این حادثه المناک را برای شما؛ همشیره محترمه و یکایک اعضای فامیل و وابستگان ٰتسلیت عرض می کنم و خود را شریک غم شما میدانم. خداوند روح آن عزیز از دست رفته را شاد و فردوس برین را مکانش گرداند و برای بازماندگانش صبر جمیل اعطآ بفرمایید.
برادر شما اسد الم


 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان