تا چند

تا چند ظلم بیدا د ا زد شمنا ن کشید ن
تاچند زبا رهستی رنج وزیا ن کشیدن
ما صاحبان این ملک درملک خودغریبیم
تا چند زکا ر د زدان درد تاوان کشیدن

ما صاحبا ن خا نه تاچند د ربد ر بود
تاچند رنج ذ لت زاهل جهان کشید ن
ما ناخدای این ملک این خا کدا ن ابتر
از بهر لقمۀ نا ن جور د ونا ن کشید ن
جهان زغا رت ما غنی شد ولیک ما
تا چند زنا ن نداری رنج گران کشیدن
صد چا ک سینه نذ ر خاک وطن کرده
تا چند زبا رنیستی با رجها ن کشیدن
ما آد میم ، امروز هلاک نا ن وآ بیم
تاچند زین هلاکت رنج وفغان کشیدن
هرکس عمارت خود سازد ببربادی ما
تا چند این زیا نها از همگنا ن کشید ن
امروز پیر وبرنا اطفا ل خورد وزنها
ایستاده ایم بر پا تا پای جا ن کشید ن
ما مالکان این خاک یکدست ویک صدائیم
تاچند درد حرمان زین ُبحران کشیدن
برکان زرنشسته لیکن ضعیف وخسته
تا چند داغ حرمان زین رنجدان کشیدن
آزاده مردما نیم صاحب خا کدا نیم
تاچند زغربت وفقر رنج وفغان کشیدن
ما متکی بخویشیم خفت نمی نیوشیم
تا چند دست احسان ازاین وآن کشیدن
با ید به پا بخیزیم زنجیرها بریزیم
تا چند به خا نۀ خود رنج زندان کشیدن
با ید بپا بخیزیم بر حق خود ستیزیم
د یگرنه اشک ریزیم ازسوزجان کشیدن
آزاده خلق افغان در کف درفش کاویان
ایستاده مرد وزنان خط ونشان کشیدن
د زدا ن در ربوند بود ونبود ما را
جها ن غنی شد وما غم نقصان کشیدن
یک سنگ درجهان نیست کزدرد ما ننالد
کوه گران رنجیم چند میتوان کشید ن
تنُور شرم واحتیاج امروز خلق گدازد
بند بند ما چون نی دارد فغان کشیدن
دوراز وطن نرفته ِششتیم بخاک غربت
زین عشق ومهرالفت رنج گران کشیدن
دیوان به کشتن ما شیطان بشکستن ما
این اتفاق میمون تا کی توان کشیدن
کوهیم وخم نگردیم زین بار زند گا نی
" با ید به پا یمردی رنج گران کشیدن"
ازجام آرزوها خون میخوریم عمریست
چل سا ل بار ذ لت از نا کسا ن کشیدن
قلب حزین ومغموم د ل گداخته ایم ما
آشکار می کشیم رنج د رد نهان کشیدن
خلق جهان بدا ند د رد د لم شنید ن
این رنج بیکران را تا بیکران کشیدن
د رکشکول شیطان خون منست بغلیا ن
زین پست ناجوانمرد ِقران ِقران کشیدن
بر تنگی معا شم بیکا ری نا له دا رد
چند خفت تنزل ازد وستا ن کشید ن
نا مردمان نامرد ، چاکر خود پرستان
او ساغر غنا زد ما ُقوت جان کشیدن
امروز بپهنۀ ملک ایستاده ایم برپا
بهر نجات زخواری تیغ ُبران کشیدن
این ملک یارما است دارالقرارما است
شیرازه بند هستی این آشیان کشیدن
                ****
                  **
* افغانستان امریکا ئی جامعۀ سترون ونازا شده است وتا عوارض، سنگ اندازیها ودستکاریهای امریکا –انگلیس ، پاکستان وعربستان سعودی برطرف نشود ، زایندگی جامعۀ افغانستان نیز احیا نمی شود پس لازم است : طالبان باید هویت دست اندر کاران قاچاق مواد مخدر( تریاک ، چرسس ، چررس مایع ، هیروئن ، امفتمین)، دستهای مروموز قاچبران سنگهای قیمتی ، قاچاقبران لیتیوم ،پلوتینیوم ،یورانیوم ، دست معلوم الحال مافیای بینالمللی ، دست آشکارصاحبان مکتبهای خیالی ، پولیس خیالی ، عسکر خیالی ، فاکولته های شخصی به پول بیگانگان ، طریق ترانسپورت زمینی وطیاره های جنگی که فقط وطیفۀ شان انتقال این مواد غلرت شده به خارج بودند ، افشای هویت صاحبان شهرکهای که از پول دزدی بنا شده ، دزدان براعلی بانکها ،قاچاقبران تیل ، هویت اصلی صاحبان هوتل های پنج ستاره ، کارمندان فاحشه خانههای که خارجیان تایلیندی  ... در انجا استخدام شده بودند ، باید تمام دار ودسته وطنفروشان ونوکران امریکائی را افشا کنند تا در ضمن چهره های حقیقی ساستمداران دیروز برای تمام خلقهای جهان افشا وهویدا گردد ودمشت آهنین بدهن او کسانی باشد که باز هم درخواست میکنند که انها در حکومت همه فضول ( نه همه شمول) شامل شوند . یقیننا  در اثر تحقیق وتدقیق بزودی لست دزدان، قاچاقبرا ن وخائنین بمردم وملت ومملکت هویدا وروشن میشود که شامل همه وزرا ، قوماندانان ، رهیران جها دی صاحبان کرسی های اجارئی ، وکیل و وزیر را در برمیگیردوباعث سیاهی روی منجیان وهواداران انها به صورت ملی وبینالمللی میگردد . طالبای باید درین زمینه اقدام جدی نماید تا دهن بد گویان ومدعیان قدرت بسته شود.و قسما مشروعیت داخلی تامین شود.  
                 
2/1/2022
کابلی