تقدیم به بانوان آگاه ومبارزافغانستان که شب وروز برای آزرادی وعدالت میرزمند:

بانوان اسیر درقیدظلمت ووحشت !!!!!!! 
متانت وپایداری تانرامیستایم
بانوان خردمند وشجاع !!!!!!
استقامت ودلیری تان 

زمین وآسمان را
بخروشیدن وامیدارد
برای زدودن سیاهی ووحشت
میرزمید ومیخروشید
ای تاریخ سازان امروزوفردا !!
عدالت وآزادی خواهی تان
خروش رعدرابغرش وامیدارد
پرده های سیاه جهالت را
میدریدوبپیش میروید
به خشونت ووحشت عصرحجر
خط بطلان میکشید
نمی هراسید اززندان وکشته شدن
شب سیاه ظلمت را 
بانقش شعارنیمه شبان تان
به صبح امیدوفردای روشن میرسانید؛
ای بانوان فرهیختهء سرزمین خون وآتش!!۱
مگرمردان سرزمین تان مرده اند؟
مردان سرزمین تان
خردوعقل شانرا
درگروجهالت وزن ستیزی گدارده اند
این مردان
جزاجسادجنبندهٔ بیش نیستند
؛مردان ؛دیارتان
همه داروندارشانرا
درخدمت وحشت اربابان سرمایه گذارده اند.
بانوان برومندوآگاه سرزمین من !!!!
شمایدنوید بخش فردای روشن
شمایدتابوشکنان عصرمان
تاریخ فردای سرزمین تان 
بنام شما
زنان دلیر ونترس
رقم میخورد.
جنوری ۲۱-۲۰۲۲

 


 


 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان