کشید چشـم و بد ستـم بداد وگفت برو

"کشید چشـم و بد ستـم بداد وگفت برو" 
سزای عشق خلــق ووطن این ا ست
یزورا نتو بیشن سرم فرو سا ختند
به پیشگاه خداوند زورتمکین است

بروی چشم نهـا د ند شیلــد سفید ی
که بهرعاشق خلق ووطن آذین است
برای عاشق خلق کشتن و کشیدن چشم
زبهر شاهد خلق ووطن کا بین است
برای اینکه نبینی بجز وطن- اغیار
کشیدن یکی چشم رسم وآ ئین است
براه عشق سروچشم دادن آسان است
نوا ل نیکو سزاوارارج وتحسین است
بـده چشـم که شوی بهــر سـر آما د ه
زخود گذشتن درراه عشق تمرین است
کسی که نگذردازخویشتن عاشق نیست
فدا کا ری وا یثا ر حد تعین است 
زخود نرسته ودعـوی عشق خلق وطن
هوسبا زی وبرهمگنا ن توهین است
" نثا ریا ر نمودم همه حاصل عمر "
مرا زحرف خداوند پدر تلقین است
مخورفریب ، هم زنده هم شهید بودن
رهی مبارزه این نیست رسم تعین است
بد شمن وطن وخلق گل چون گویم
که اوهمیشه سزاوار دَ و ونفرین است
برای د شمن غــدا رخلق ما انگلیس
یگانه حرف من دشنه های تیزین است
گذ شتن از سر وجا ن بهرهدف وایمان
وظیفه است نه فقط از برای تحسین است
همیشه پیروزی از آن خلقها باشد
که پایه سا ز قد رتهای راستین است
گذ شتن از سروجان در ره هدف همیش
محبت واد ب ، بهر خلق تمکین است
برای رزمجو ایثارگر نجا ت وطن
چو دشمنان وطن جان هم شیرین است
مرام خدمت خلق از پدر میراث است
صداقت ره خلق سنگپا یه آ ئین است
ببین براه وروش سیرۀ پیشوایان
برای نجات خلق رهنمای گزین است
نرفته ایم براه رهگشا یا ن صد یق
از آنروحا لت زار وطن این است
همیشه د شمن مکار ، جزیره دروغ
برای خنجرزدن ازپشت درکمین است
بهوش باش که د شمن شکستی امروز
برای تجزیۀ خاک در تـفـتیـن است
جوان با خرد دردست فارس تاریخ
بود شمشیر صارم گزیده قمچین است
جوان با خرد ، آگه در تحول د هــر
همیشه قد رت جذ ری سهمگین است
جوان خلق پرست و د وستداروطن
به پیشتا زی همیش عزم آهنین است
برای َگم شد ن" نیم نختک" شکستی ها
جوان باخرد َبر زد ه آستین است
برای آزادی ، استقلال خلق وطن
مد د زخلق ستمکش حرف آمین است
گریزیان وشکستیان غدر وتوطئه ها
بزور خلق تهِ پا نقش قا لین است
مخور فریب دروغهای راه ترکستان
ره نجا ت وطن راه چین وماچین است
گرسنگی وفقر ما یۀ نجا ت ما ست
تلاش برای نجات اندیشه راستین است
نمی برد به سر منزل امید رهی
که دست پرورده غیرعین گرگین است
چه دورزشرم فریزکرده پول مردم را
عجب دزدی که نقد ش درخرجین است
نمی برد به سر منزل امید رهی
که با ز ماندۀ آهن گوی سرگین است
زترس ضد یت با امریکا – پاکستا ن
به پارچه پارچه تقسیم شد ن قرین است
بضد مملکت خود بغیر تکیه کند
بخائنین لاجگر همیش نفرین است
نجات پاکستان یکسویه بازی میخواهد
ولیک حیف که رهبر شان عنین است
                  ****
                  **
* در زمینه تجزیۀ افغانستان از طرف قدرت های زورگوی جدا فعالیت عملی جریان دارد . وظیفه آگاهان وطن چیست؟ سرنوشت این جریان متعلق است به شیوۀ برخوردوبرعمق فعالیت دوستداران نام افغانستان اعم از پشتون وغیر پشتون که آیا با فعالیت خود توده های خاموش را بطرف تصمیم گیری احساسی {بطرف دشمنان نام افغانستان}سوق میدهند ویا با فعالیت روشنگرانه ومدبرانه اکثریت سیل بین وخاموش را بسوی اتخاذ وبکاربرد اراده بجهت تصیم گیری سرنوشتسازوعاقلانه وخردمندانه جهت میدهند .

* امروز در قاره ها وممالک مختلف تحرکاتی براه افتیده است که یک تعدار افراد برای جمع آشخاص خوش نام (!!) تلاش دارند، تاهمفکرانی را بحیث گروپ متحدالفکرو متحدالهدف سازمان دهندکه بعد ازسقوط "سقو" همکار" نادرغادر"معهود در آینده باشند. نتیجه این نیا ت نیک وبهی خواهانه از قبل معلوم است ، زیرا تاریخ مسجل افغانستان( نشان داده است) تشکل اینچنین گروپ هارا دروجود هندومشربان با نادرغدارودزدان بی وجدان دوران کرزی- عبدالله- غنی مشاهده کرده وگواه است. و" تشنۀ آبی نباید بودکه زسر گذرد ."

* دولت پاکستان با تداوم سیاست غارت ودوشیدن گاوان امریکائی – انگلیسی وعربی  واز طرف دیگربا کرشمه وطنازی با چین امروز در موقعیت شاز ونادری قرار کرفته که اگر یکسویه عمل نکند واز منافع جنرالان و غاصبان به نفع عموم مردم پاکستان نگذرد، یه سه پارچه تقسیم می شود که عاقبت خوبی یرای منطقه نخواهد داشت . ترس و تردد اوضاع راهرچه بیشتروخیمتر می سازد .

* آزادی حقیقی زنها بعد از آزادی تمام محرومین افغانستان تحقق می پذیرد ومستلزم کار متشکل ، سازمان یافته ومیلیونی زنان  ومردان افغانستان درین راستاست. تدویرجلسات مختلف باحضور خانمهای محترم معلوالمحال نما یشیست برای غارت  وسوء استفاده از پولهای تکس دهندگان زیر لوای دفاع از حقوق بشر و....که آبستن بچۀ نخواهد بود .
5/11/2022
کابلی