فریا د د رگلو

                                        فریا د د رگلوی د لم چنگ می زند

                                     سنگسارغصه ام بسرم سنگ میزند
                                       مکا رروزگا ربصد مکروصد فسون
                                       بهرشکست خا ره چه نیرنگ میزند

                                       ُلوند ولَوند با ز بصد نا ز وکــرشمه
                                       دلا لـه بـا زی هــا ی قشنگ میـزند 
                                       ساحر پیربجا دووجنبل وصد فسون
                                       شبرنگ رهـزنی چه قشنگ میـزند
                                       آتش زننـد خــرمن جـود وکــرم را
                                       بهر تما م سوزی ای پتـنگ میـزند
                                       درد شت ودر د من هـوسها وآرزو
                                      بر صید کبک چهره ای پلنگ میزند
                                      بهر فریب رویت رخ سرخا ب رنگ
                                      بس زیورقشنگ وخوشرنگ میـزند
                                      از ارغنـون ریـووچنگ ریا وکـذ ب
                                      صد رنگ زنگه ها وآهـنگ میـزنـد
                                      با نور چشم فــریب وآواز دلفــریب
                                      د یبای رنگ بر رخ جفـنگ میـزنـد
                                      با حیلت وفـریب تا غـرقا ب سقوط
                                      نیــرنگ هـا به دایـرۀ تنـگ میـزند
                                      تیر وسنان ونیزۀ تذ ویر بکا ر برد
                                      گاهــی گلاب بر سـر تـفـنگ میـزند
                                      با جلــوه هـای باغ وبستا ن سراب
                                      سرما یه هــای ما بید رنگ میـزند
                                      درجوچه های خشک بی آب سراب
                                      حرفی زموج وتوفا نی گنگ میـزند
                                      زهـر هلاهلش با سحـر کنــد نها ن
                                      شهد وشکر بشربت شرنگ میـزند
                                      حـرف نیکو زد فـتـر کیمیا وسیمیا
                                      یهــر فــریب بر رخ جـفـنگ میـزند
                                      آفاق پرزخون ونشد دست خاررنگ
                                      این طرفه حکمتی بر آرژنگ میزند
                                      پیوند ارتبا ط با شکستـی ها نها ن
                                      د ر گوش آرزو هنـوز زنگ میـزند
                                      نی مــرد د نیا شده نی زن آخــرت
                                      دود لی ها بکا ر وعمل ا نگ میزند
                                      نوستلجــی تعهــد وپیـوند د ر خفـا
                                      بر طا لبا ن  آ تش پر رنگ میـزند
                                      بر ذوق کینه ها ستمگر زندگی کند
                                      بر شیشۀ امید همیش سنگ میزند
                                      ازبهر نفع خویش واورنگ اقتـدار
                                      مکا ر استعما ر بس نیرنگ میزند
                                      د ر سرنگونی سقوط امپراتوریش
                                      بیهـوده مذ بوحا نه نیرنگ میـزند
                                      خرد گشته سنگپا یه قدرت اهرمن
                                      باد ش خطاست لاف اوژنگ میزند
                                      کوس شکست امپراتوری پرنوابود
                                      شبح سقـوط آیئنه بـر زنگ میـزند
                                      اهــریمن دروغ به پیشگاه آهــورا
                                      از شرم روزگا ر سر بسنگ میـزند
                                      دیو سیاهکا ر وخونخوار روزگا ر
                                      قامت شکسته خم شده چنگ میزند
                                     درحصرقاره ئی شوی محکوم ایغدار
                                     آزاد گــی زچنگ تـو فــرنگ میزند
                                     ایستاده راستی چود یوار کوه قا ف
                                     مردانه وار بچشم تـو فشنگ میـزند
                                     پیـر مـرد کیسه ُبر زند جیب خلق ما
                                     چون دزد سر گرد نه بی ننگ میزند
                                     ازخون جها ن نشد سیرزالو امریکا 
                                     د یۀ خون نا کرده رنگا رنگ میـزند
                                     بر گلــم غــــم تـو پیـرذ ا ل ا نگلیس
                                     نوحه کنا ن به موی سرچنگ میزند
                                                  ****
                                                   **
* اوژنگ = شیر .

9/2/2022
کابلی