کابل جان عزیزم

کابل جان عزیزم، زادگاهـم
توهستی مدفن، خُرد وکلانم
رها کردم ترا با آه وافسوس
نمودم ترکت ،با اشک وآهم

..........
کابل جاان شهربس زیبای کشور
توئـی آرامـش قلبـم در ایـن دهـر
زظـلـم ظـالـمـان گـشـتـم فـراری
امید خاکت شـود روزی مـرا سر
..........
کابل جانم بُدی مهد عزیزان
بپروردی به دامانت، شهیدان
هزاران هموطن درسایه ی تو
زدامان توگشـتند، قهـرمـانــان
..........
چوپایم شـد بـرون ازکابل من
بشد سال ها نـدیـدم سُنـبـل من
به ملک غیرنباشد روحم آرام
ولو قصر سفید شد، منزل من
..........
زدســت جــانیـان آواره گـشـتــم
به ملک غیرچسان،بیچاره گشتم
شب وروزم بفـکـر زادگـاهـم
زدردهایش،دل صدپاره گشتم
..........
زهجـرانت شـدم، مجـنـون مجـنــون
همـه روزوشـبـم،بـاشـم جـگـرخــون
زدســت جــانـیـان، دیـروز وامـروز
بکشورهرطرف خون است سرِخون
...........
چپـاول گـشـتـه دارائـی کـشور
فـرار مغـزها هـرروزه،بیـشتـر
کند جَهل هرطرف فرمانروائی
به صدها بیـسـواد،مدیـروافـسـر
...........
الـهـی از سـرِ لـطـفــت نـظــر کـن
شـب تاریک کابـل جـان، سحـرکن
رسانی"حیدری"روزی به زادگاش
به مظلومان مان، رحمت، ثمـر کن

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۱،۲،۲۰۲۲،سدنی
 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان