دو جــانــی

جانی رفت وجایش، جانی دیگر گرفت
ترامپ رفت وجایـش،بایدن بدتـرگرفت
کردند این دوظالم ملک مارا زیر ورو
پول های بینوایـان ، بایدن کافر گرفت

..........
ازمعــادن تـا توانـسـتـنـد دزدیـد نـد زمـا
هـیچ شـرمی هم نکـردنـد،از فقیـرو بینوا
یک خبیث پست وجانی،بوش ملعون پلید
گشت بانی تجاوزآن شـریر، در مُلک ما
 ..........
دولـت خـونخـوار ظالـم،امـریکای بـی خـدا
گشته بی حد بی حیا،درقتل وغارت هرکجا
دائـمـاً باشــد پلانـش درتجــاوزهــرطــرف
هار گشته حمله میـدارد به هر صبح ومساء
..........
میکنند تـبعیـض ناحـق برسیـاهان وسفیـد
میکُشند صدها سـیاهان،این شیاطین مَرید
کارشان ژاندارم کشورهابود،ازخودسری
مـی رسـد آخـر زوالِ اینهمـه جمـع یـزیـد
..........
 حیدری از ظلم این بد طینتان،بس کن سخن
 بهـتر آنست تا که بگـذاری به حـیِّ ذوالمنـن
قاضی روز جزا، از ذره ذره کـار شـان
میکند پرسان وفرجـامش به حیِّ ذوالمنن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۹،۲،۲۰۲۲، سدنی