جنگ وخشم

جنگ وخشم زورمندان است
                              جنگ اوکرائبن
جنگ امپــریا لستــا ن است
                              جنگ اوکرائین
بهر تقسیم مجدد جهان است
                              جنگ اوکرائین

وحشت وبیـداد توفا ن است
                             جنگ اوکرائین
جلوه گاه عزت وشا ن است
                             جنگ اوکرائین
نفی چه اثبا ت چسان است
                             جنگ اوکرائین
زاد راه مرگ خلق جان است
                              جنگ اوکرائین
شهادتگاه خلق ناتوان است
                              جنگ اوکرائین
سعی بیمغزان آز عریان است 
                             جنگ اوکرائین
حرص دنیادار شیطان است
                             جنگ اوکراوین
خدعۀ حکام بیوجدان است
                             جنگ اوکرائین
جنون قهرمانی دیوان است
                              جنگ اوکرائین
شاخ بشاخ گشتن غولان است 
                               جنگ اوکرائین
جنون تعرض بیپرسان است
                              جنگ اوکرائین 
چنگ دزدان وغارتگران است
                              جنگ اوکرائین
جنگ غارتگران ودزدان است
                               جنگ اوکرائین
جنگ بینالمللی تروریستان است
                               جنگ اوکرائین
جنگ سوشل امپریالستان است
                               جنگ اوکرائین
جنگ اولیگارشی روسان است
                               جنگ اوکرائین
دسیسه نا تو و نا توئیا ن است
                               جنگ اوکرائین
جنگ امریکا وخونخواران است
                               جنگ اوکرائین
بهر خلق در هردوسو زیان است
                                جنگ اوکرائین
خلفها در تابه سوزان است
                                جنگ اوکرائین
جنگها در قلب خلق پبکان است
                                جنگ اوکرائین
اندرین آتش خلق بریان است
                               جنگ اوکرائین
موج خون هرسوبه توفان است
                               جنگ اوکرائین
جنگ امریکا ستمکاران است
                              جنگ اوکرائین 
جنگ تجا وزگر روسان است 
                              جنگ اوکرائین
جنگ روس بهر حفظ جان است 
                              جنگ اوکرائین
متجاوز ناتو اروپا ئیا ن است
                               جنگ اوکرائین
اسلحه فروش شا دما ن است
                               جنگ اوکرائین
خلقها فقط بخسران است
                              جنگ اوکرائین
جنگ قدرتمند بیوجدان است
                             جنگ اوکرائین
جنگ رقاصۀ چو ریگان است
                              جنگ اوکرائین
مردم مظلوم در فغا ن است
                               جنگ اوکرائین
بنام دفاع جنگ داعشان است 
                               جنگ ا.کرتئین
جنگ ارتش اجیرشقیا ن است
                                جنگ اوکرائین
شهر وده خلقها ویران است
                                جنگ اوکرائین
خلق قد رتمند نا توان است
                                جنگ اوکرائین
اتحاد ضرور بخلقهای جهان است
                               جنگ اوکرائین
اتحاد – سرکوب ظالمان است
                               جنگ اوکرتئین
بی سبب چرا کشته خلقان است
                               جنگ اوکرائین
اتحاد قدرت سوم بمیدان است
                                جنگ اوکرتئین
خلق حاکم – صاحب جهان است
                               جنگ اوکرائین
اتحاد خلقها از بم پرتوان است 
                               جنگ اوکرائین
                           ****
                              **
* برای جلوگری ومحو ابدی جنگ وتجاوز وکشتار وخونریزی وبا زدارند گی از امحای مدنیت بشری ، اتحاد تمام خلقهای آگاه وخردمند وسازنده جهان بحیث قدرت سوم ضروری وحتمی است . شگوفائی ، تکامل وپیشرفت خلقهای جهان این امر را بکلی ممکن ، ضرور وحتمی ساخته است . ارتباط وسیع وهمه جانبه خردمندانۀ خلقهای جهان ممد واساسگزار در ین زمینه است . نباید دیگر جانیانی چون ریگن ، بوش ، تونی بلیر گربهچف ویلسین مقدرات میلیونها مردم را تعین کنند.
خلقهای جهان برای نجات خود وتمدن بشری متحد شوید . جرقه روشنگرانه هما نا خرد جمعی خلقهای جهان است . باید همه درین زمینه پیشگام شویم انتظار آمدن سالاری از غیب دیگر ضرور نیست زیرا خلقهای سازنده جهان خود سالاران خرد مند اند . 
4/3/2022
کابلی

                      


                              


 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان