کسوت علم

                 گربا کسوت علم، درباور  ظاهر شده  ایم
        کاخ های موعود رابی درنگ عامرشده ایم
        یک دو قدم راهست از کفر تا اسلام  ما
       گرنه دانیم رموزدرعمل، کافرشده ایم

        ازتعلیم وتسلیم ، تدبیرواخلاص وعقول
        وزخلعت عفوازلوث ها طاهرشده ایم
        علم سرچشمهءداد است و وداد ودود
        درنبود علم برمعرفت کی قادر شده ایم      
       عبودیت راشان ومحک،علم است وعمل
        وزبهرحصول تا به ختای سایرشده ایم
      گرنه پردازیم به تحصیل چون شده ایم مامور
       درصد چمن زارفیض، خشک وبایرشده ایم 
        نفرت آنراکه درتحصیل تفاوت قایل است
        بافکرجنسیت حقایق را سا تر شده ایم    
       خیرالنا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍س مَن ینفع الناس مزرع سبزماست
       درنبودش همچون بقعه ای بایر شده ایم
      جهل ونادانی برزن ومردعذر گناه نیست
      روزیکه درعرصه حساب حاضرشده ایم
       خلقت وبعثت راعلم و معرفت انگیزه گشت
        تاج دَوریم درین ،  دایره ،  دایرشده ایم
        تاج لا تقنطوا ازرحمت داریم به سر
       امید وارعفو، با خطاء وافر شده ایم
      گنه را فروغ از ایزد نهفتن نتوان
     آشکار در یوم تبلی السرایر شده ایم
         م .ش . فروغ
        امارات متحده عربی: ۲۳/۸ ۰ /۲۰۲۰  به مبحث جلی و خفی توجه باید داشت 
         در ابیات این غزل صنعت تلمیحات تنزیل عزیز و احادیث مبارک چندین جای  باذکرمختصر متن یا با اشارت
          زینت بخش است : منجمله ازوضاحت ها مصرع اول بیت ۶/ بیت هفتم از سوره مبارک   زمر
      ۳۹ آیت ۵۳  / سوره  مبارک ۸۶ طارق آیت نهم  مابقی اشارات ملفوف و ماخوذ ادبی ومغزو روح کلامی اند.
       قرآن مبارک خود کلام  بلیغ وفوق بلاغت حاوی ازصنایع وظرایف ادبی و بلاغی مانند تشبیهات ، استعاره ،تمثیل ، 
       ارسال المثل ، ضرب المثل  ، لف و نشر و غیره کمالات علمی و ادبی وحکمتی و گنجینه متعالی اعجاز علوم  است .
       به طورمثال از تشبیهات  آیه ۲۶ البقره ان الله لا یستحی ان یضرب مثلآ ما بعوضت فما فوقها . .  . الخ ۱۷-۱۹.و    . . . .               
        آیت ۵۰ الروم  عنکبوت  ۴۱ – ۴۳ والحج ۷۳  - اعرف ۴۰ و . . . . . ........ ..صدها و هزاران دیگر

  یادداشت :  سوژه و انگیزه  ذ‌هنی و عیان این  سرایش عمل مانعین ادامه تحصیل  نسوان در منطقه سرحدی درواز بدخشان افغانستان  ازجانب مخالفین مسلح است . وای به حال این ملت مظلوم و صد وای به حال آن مدعیان اسلام که به آیات  کلام الله متعال و احادیث مشهور  پیمبر پیش کسوت علم  توجه ندارند .
 
         


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان