بهار

          یهار سوار بر تا بوت استعمار آمد
          چو بـوی گل بلند موج استوار آمد
          بکلبه فقرا سرکشید به اندوه وغم
          به جمع مرد م بیکا ر اشکبا ر آمد

         بکوچه گوچه پردرد وغم فرود آمد
          بد شت وکـوه و د من ولاله زا ر آمد
         بقحط سالی ا لفت ولطف مهر وطن
        چوابروبارش نیسان خوشگوار آمد
         بمحفل گلهای خوشرنگ گلخانه ئی
         با شور وهــلهـله بسوی با زار آمد
         بسوی دوره گـرد کود کا ن اسپندی 
         بسوی تیــره بخـتـا ن روزگا ر آمد
        بروی سفره بی نان کتلۀ عظیم خلق
        تهی تر از کف مــرد ا ن بیکا ر آمد
        بها ر آمد وبا وعده های سر خرمن
        بسینه های فـروما نده از قـرار آمد 
        بهار با لب پرخنده وَنمُر نَمُرگویا ن
        نــویــد رویش سبــرۀ کهسا ر آمد
        بهار باسروپای شکسته قلب حزین 
        برای خلق ستمکش بی راهکارآمد
        بهاربکوی پَر پَرشده گلهای ُسُرور 
        چو آه سرد د ل وقـلب داغــدار آمد
        به پایگاه واما نده ز د شمنان وطن
        به شا د کا مــی نسیم گلبهــا ر آمد
        بخانه های سبیل مانده ازسردزدان
       درون نگشته چوصرصرپرشرارآمد
       خوش آمدی بهاربی حضوراستعمار
       یه شاخسا ر بی برگ مرغــزار آمد
       خوش امدی بهاران بی نوید خوش
       د رین حد یقه که مرد م دلفگا ر آمد
       بهاربا می وساغر لبریز اشک کباب
       برای مــرد م د لخسته وخمـا ر آمد
       بتاج کج کلاهان که نقش پای اوست
       بهار بگرد ش د وران وروزگا رآمد
       بهاربشهرک دزدان وغاصبان زمین
       بسا ن ُگــرد سلحشوربه پیکا ر آمد
      بهار به ارگ غنی منشاء فساد شنیع
      چو عبـدا لله وکــرزی شرمسا ر آمد
      بهار به پا یگه واما ند از تهاجم غیر
      چو گلخن هوس ومــرده مــزار آمد
      بها ر بـرای د شمن وخا ئینا ن وطن
      کشنده تر زسمــوم وزهــر ما ر آمد
      بها ر بسینه عشا ق رزمجـوی وطن
      چـو بـوی گل وچشما ن گلعــذار آمد
      بهار بر روی خونهای دشمنان قهار
      چولا له با لب پرخنــده واظهـا ر آمد
      خوش آمــدی بها را  ز زند گی لبریز
      به رزمکــده ئی اجـداد یا د گا ر آمد
      بها ر بجا م امید ، با دۀ نوید بد ست
      برای مـرد م مظلوم ، غـمگسا ر آمد
      بها ر بیا وِبدَ م د ر تن فسرده ز غـم
      امید  رزم ، بقـلـب های خونبا ر آمد
     برای آنکه خیال درود وفسانه میکارد
     بها ر چو کــوه بهمـن طعنه زار آمد
    بهار برای جگرسوختگان قصر مثمن
    چو مرهــم د ل پرد رد ود لفگا ر آمد
     بها ر برای اجلاف قـوم پرست دروغ
    چو تیِـغ صا رم وشمشیر خونبا ر آمد
     بها ر بملک سوخته ز کین استعما ر
     چو نیــروی توا نبخش کا مگا ر آمد
     خوشآمدی بهارگرچه دست توخالیست
     چو نــور بکلبه تا ریک پر غبا ر آمد
     بهاربرای خلق ستمکش نوید رزم آورد
    برای د شمن نا مــرد شعــله کا ر آمد
    خوش آمدی بها ران خوش قدم باشی 
    نــوای بلبل خوشخــوان بگلـزار آمد
    بخوان خلق بجزهیچ هیچ نتـوان یا فت
     بهار چو بوی نا ن تا زه پنجه کار آمد
     بهار بملک خراب گشته ازجفا وستم
     بما هــرچه رسید ست ز استعمار آمد
     خــرابۀ د ل محــزون بینــوایا ن را
     بها رقــوای قوی جوشش آشکا رآمد
     بیا ز آه عــا لم سوز ما متـرس بها ر
     که از برای د شمن ، آفـت قها ر آمد 
     بهر چند رهت قطع شود باز زسر بیا
     به تلخکامی خلق خوش شیرینکار آمد
     بیا بشیشۀ بشکستۀ ما پتره ئی بزن
     که این شکسته د ل میراث پار پارآمد
     بیا و د یگ شعـور خلق بجـوش آور
     که این خموشی به اجداد ما عار آمد
     ز د رد  زه  برون کن خلق زحمتکش
     که ا ین حا مله سقط های بار بار آمد
     بهار یا د تو ای صبح نوبها ر امید
     پبـا م وصل بعـا شـق امیـد وار آمد
     بیا برای تو آغــوش کشوده ایم بهار
     که مقــد م تو تسلـی شا هکا ر آمد
     بضد کیش پرستش پول بها رغیور
     بضد ارجحیت نفع خود وتبا ر آمد
     بضد با ور بی با وری وپوچی ها
     بها ر یهر زدایش این هنجا ر آمد
     برفت ومانده بجا پوپولیست مرد وزن
     بخود نما ئـی بی سود نا بکا ر آمد
     برای پا کی اذها ن بخا نه خانه خلق
     بها ر جارو بد وش بر لجنزا ر آمد
     بهار بساحت بگرام وقواد های سخیف
    با مشت های گره کرده اوُر نثا ر آمد
                      ****
                       **
* اوُر = مشت تودهنی زدن.
* نه مر نه مر = بزک بزک نمر که جو لغمان میرسد.
* وعدۀ سرخرمن = وعده های دروغ وفریبنده .
* نان پنجه کار = نا ن پنجه کش .
* قواد = جا کش ، اشاره به چاریکا ریا ن محترم وغیرتمند است که به تجارت سکس در داخل کمپ  بگرام اشتغال داشتند .
* قصر مثمن = قصر پنتا گون .
15.3/2022
کابلی
 
    
  


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان