الـهـی مــددی

چه ایام خوشی،که داشتیم دروطن
هـمـه گـشـتـه بـربـاد،الهــی مــددی
به غـربت وهجران،هزاران هزار
عـــزیــزان فـتــاده ،الـهــی مــددی

گـذ شـتـه جـوانی ونشـاط هـای آن
فـتــادیــم بـه غـم هــا،الهـی مــددی
کهــولــت بــا رنـــجِ دوری وطــن
رهـائی یابیـم ازرنـج، الهی مـددی
عجب میـله هـای به هـرفصل سال
نبـیـنـیــم بـخـوابــش ،الهـی مـددی
بچهل سال دوران شاهی چه خوب
به مُـلک امنیـت بـود ،الهـی مـددی
پس از کودتـای سرطـان چـه شد ؟
بـرفــت امـنـیـت هـا، الـهـی مـددی
 شــده ممـلکــت دوزخ کـل عــیـــار
بهـشــتـی خـــرابـــه،الـهــی مـددی
نـه ازانـفـجــارو نـه از انــتــحـــار
خـبـر بـودش آنـوقـت ،الهی مـددی
 همه فرد فرد مردا ن ایـن سرزمین
 بـرادر بهـم بـودنــد،الـهــی مــددی
زاسـلامیـت نمانـده بجـزنـام ،بیـش
شـده پـول پـرسـتی، الـهـی مــددی
وطـن دسـت طـالـبـانِ اســلام سـتیز
کـجـا شــد غـــازیـــان،الهـی مـددی
نمـودیم کفـران آرامی هـا،آن زمـان
مـکـن کـیــفـــر مــان،الـهـی مـددی
بکن"حیدری" توبه ازکفران خویش
نـمــا شــکـر آنـوقـت، الـهـی مـددی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۱،۳،۲۰۲۲،سدنی
 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان