بی حضورت

بی حضورت خاک گشتم لیک بیمقدار نه
صد رفیقـی یا فتم بی تو ولی غمخوار نه
"یعد ازآن د یوانگی ها ی جوانی ا ید ریغ
پیــر گـرد ید م ولیکن ا ند کی هشیا ر نه

د وراز تو گوشه گیرکنج عزلت ها شد م 
زند گی را ترک کـرد م لیکن پیکا ر نه 
ملت ما د یده بسیا ر د شمن خـونریز را
همچوانگلیس پست بی وجدان وغدار نه
فطرت خلق ازفشا رجنگ وفقرومسکنت
دیده بودصد ضربه لیکن همچواستعمارنه
نوســواد مکـتب امیــد وآزا د یستیم ولی
حفظ کردیم خاطرش لیکن نشد تکرار نه
با لب پرخنـده وطینت خـونخـوار وپلیـد
امریکا را د یده بود یم اینچنین مکا ر نه
سرمایه داردایما درفکرسودخویشتن است
دیده بود یم د زد اما د زد جها نخوار نه
عقرب وگژد م وماروشیروکفتار وپلنگ
رحم دارد د رد ل اما جمع استکبا ر نه
جهل و اوهام رهزن افکا ر خلق ما بود
همچو اخوان کس ندیده رهزن پندار نه
از غرور د ین مردم مانده از افکار نو
دشمنی با علم کرده لیک چنین بسیارنه
میگریخت ازظلم واستبداد شاهان تاجران
تاریخ گیتـی ندا رد یا د چنین فـرا ر نه
از تهاجـم اسلام زیر ورو شد فکر خلق
کس ندید تخریب جذری غیراستعمارنه
کهنه درسخوان کتا ب زندگی هستیم ما
قـا نـون هستـی ما را میزند زنگا ر نه
قرنها باختیم همه دارونداروهست وبود
اینچنین باخت سراپا با چنین مقدا ر نه
خرد شد درزیرچکمه های استبداد وظلم
خلق ها دا یم ولیکن نه چنین افگا ر نه
آسما ن دایم بسنگ کین زدی شیشۀ ما
اینچنین شکست ند یدیم درهمه ادوارنه 
ناتو وانگلیس وامریکا خار چشم خلق
دشمنی د یـد یم اما اینچنین بی عا رنه
ما فقیرسرمایگان د رآتش اوهام وجهل
سوختیم دایم ولیکن درچنین انگار نه
روبما شادی نکرد خراب شوی دورزمان
هرچه بد داشتی دادی ، لحظۀ قرار نه
غرق دراندوه بودیم عمرها درشام تار
بود سرشت ماپرغم لیک بدین هنجارنه
باغ وراغ وکوه دشت ما بی سیمرغ ها
درسکوت هرگز نبودبی نالۀ هزار نه
خلق مارا دوپه کرد ند دینداران د نی
لیک صد افسوس نگشتیم اندکی بیدارنه
نی کسی شنید فغان ونی کسی پژواک آن
گوئیا گوشـی ندارد عـا لــم کهسا ر نه
ما خــزان ا فسرد گا ن د یما ه تیره گی
در فصول عمر ما  هرگزنبود بهار نه
ملت صادق غیور مهما نوازوپاک باز
در جهان ثانی نبوده درهمه اعصار نه
خلق ما گدا صفت و سخت بی باوربخود
در همه تاریخ ند ید یم ما چنین ادبارنه
دشمنان همسایگان جرات نمیکردند چنین
حرمت وعزت ما پاما ل شد سنگسار نه
دین فروش وقوم فروش و پول پرست
دشمن خلق بوده اند اما چنین آشکار نه
با کدامین زلزله بیدار خواهد گشت هان
خلقی کو بیدار نشد از ظلم استعمار نه
آن جوانی که نباشد ضداستعمار کنون
درصف مردان اقغان نیست درشمارنه
احمد ومحمودوکلبی ومقصوداستعمارخواه
پیش مردم قصه اش مفت هیچ درقطار نه
آنکه نگذشت ازسرومنفعت وجاه وجلال
بیشتر چیزی نباشد جز یکی مفتخوار نه
سا قیا در ده د ور د یگر لعل مذ ا ب
تا زاعجا زش نبینیم فترت خما ر نه
                    ****
                      **
فترت = سختی ، ناتوانی ، قطع شدن رشته های کار.
بعد از آن دیوانگی ها ای دریغ = از محترمه خانم فروغ فرخزاد .
کابلی