مـادرِ جـانــان مـن

ای مــادر جـانــانِ مـن، دورم چـرا بـنــمــوده ای؟
وی مـأمـن آبـای مــن، دورم چــــرا بـنـمــوده ای؟
غــربـت سـرا شـد مـنـزلـم،روزشـبـم داغــت دلـــم
بـی تـونـدارم زنــدگــی، دورم چــرا بـنـمــوده ای؟

آنـوقـت که دامـانـت بُـدم،بـودعـرش دنـیـا جای مـن
 افسوس که رفت ازدست من، دورم چرا بنموده ای؟
بـودی بـه دردهـا یــم دوا،ای مـــادرم بــهـــر خـــدا
کـن یک نظـر برسوی من، دورم چـرا بـنـموده ای؟
ازخــالـقــم دارم امــیــد،تـا بـیــنــمــت بـــار دگــــر
آزا د وخــرم سـرفــراز، دورم چــرا بـنـمـوده ای؟
شـب هـای پغـمـانـت هـمیش،یادم بود با قـلب ریش
بُـد لـوگـرم مـأوای مـن، دورم چـرا بـنــمــوده ای؟
فـصل گـل سـرخ مـزار،آغــا ز سـال و نـوبـهـــار
مـردم زهـر کنج وکنـار، دورم چـرا بـنـمـوده ای؟
ازجـنـده بـالا کـردنـش، درزیــارت مـولاعـلـی(ع)
یـابـد شـفـا هـم مـیهـنـان، دورم چـرا بنـمـوده ای؟
دربـامیـان بـنـد امـیــر، گـردش گـران خیـلی کثیـر
بـادرد وغـم درفکــرتـو،دورم چــرا بـنـمــوده ای؟
حــالا کـه مـن آواره ام،از رنـج هـا بـیــچـــاره ام
درمـلک غـیـرافـسرده ام،دورم چـرا بـنـمـوده ای؟


کن "حیدری" را شادمان،ای ما م بی هـمتـای مـن
با جان سپردن دامنت، دورم چـرا بـنـمـــوده ای؟

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱،۴،۲۰۲۲،سدنی 
 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان