موج مست

            موج مست کج کلاهـی تا بچند
            سربه آغــوش سیاهی تا بچند
            فکــر آ با دی چـرا رفته زیا د
           سر بسر غــرق تباهـی تا بچند

           خیز از خواب گـرا ن شا مگاه
           زیربا رخواب سیا هـی تا بچند
           آسما ن د یـد ن د ر حلقـۀ چاه
            بندی بسا ط چــاهـــی تا بچند
            روزگا را ن د ور د یگردا ردا
            خفته د ر چـاه سیاهـی تا بچند
            با خــرد زن د رب آ گاهــی را
            چشم بنـد بی نگا هــی تا بچند
            عصرنو پنــدا ر نـو دارد طلب
            مشق راه کهنه خواهی تا بچند
            با سگا ل و آ ب زیــر کاه مــرو
            لاجگـرا ن واه واهــی تا بچنـد
            خود فـروشا نند نی پیکا ر جو
            همسوئی با ُپر گناهـی تا بچند
            رنج برد ن د  ر ره ا یما ن نکو
            رهروی با کـژ راهـــی تا بچنـد
           عشق ورزی با سیا ئــی تا بکی
           دوری ازخورشید وماهی تا بچند
           با خـرد د ر ره قد م نه نوجوان
            فـقــر عـلــم وآ گاهــــی تا بچند
            د رد ل خلق د ستگاه وجا یگاه
            بر د ر اغـیــا ر پنـاهـی تا بچند
            بی د م ودستگاه - شوق دستگاه
            رهــرو ا وهــا م پنـاهـی تا بچند
           علـم وفـن کا را ست نی ارث پد ر
           شعبــدۀ کــج کــلاهــی تا بچنــد
           د رسیا ست زند گی کرد ن بکن
           د رس نیـا مـوز راهــی تا بچنـد
           بگذراز د ین تعصب قوم پرست
            رهـــرو راه تبـاهــی تــا بچنــد
           چشم با ز آمـوز از عـلــم نجا ت
           با تعصب عــذ رخواهـی تا بچند
           راه اخــوان چاه ویل زند گیست
            کورسان رفتن به چاهی تا بچند
           د ین اخوان است اوها م سترگ
           از سیاهـی نور خواهــی تا بچند
           نیست مردی نوکری بر نا کسان
           از سما جت مشق گناهی تا بچند
          همچوشمع برپای خوداستاده باش
          روشنـی ده تیره خـواهــی تا بچند
          رزم وپیکا ر عــلـم وآگــاهـی بود
          همچو اعـمـا چند براهــی تا بچند
           از کتا ب زرد سپید راهــی مجــو
           ره بـه د وزخ سیـاهــی تـا بچنــد
          راه رزم آ مــوز از عـلــم نجـا ت
          بر عصای کـــور پنـاهــی تا بچند
          سکه تا چند میزنی بر مشک پا ر
          غــرق د ر فکر سقــا هی تا بچند
           نو کــرا نند جـملـه هـمراها ن تو
           زین قصور نا آ گــاهــی تا بچنــد
           این بگیلانی که غمبور می زنند
           می گـریـزنــد با ز براهی تا بچند
            بر امیــد واهــی بر با مت کـننــد
            با سیه کا ران سیاهــی تا بچنــد
            اخگر داغ است  مخـور دالرسبز
            کسب روزی زین گیاهی تا بچند
            علم پیکا رازفـنـون د ین جداست
            مردی آموز خصم پناهی تا بچند
            سنگــر رزم پا یگاه مــرد میست
            از بگـیـلان رزم خواهــی تا بچند
            گـاه رزم وانقلاب جوا نـی ا ست
            بی تلاش شهـرت پناهـی تا بچند
           عـلــم امــروزین پیکا ر یا د گیـر
            نو پذ یر، کهنه خواهــی تا بچند
           تجربه د ر بیشه آموز نا تو چی؟
           کوبـی" لب "هـای تباهـی تا بچنـد
           جر بزه جنگ خرد پروری  است
            د ر پی هیپروت واهــی تا بچنـد
            مبا د ا از تو زلنسکی جور کنند
            ضد خلق، د شمن پناهی تا بچند
            مبا دا رهبر چو ا وکـرائن شوی
            بهــر دشمن ها سپاهــی تا بچند
            خا ئنا ن جملــه عـا لــم لشکرت
            قهــرمـا ن ، اشتباهــی تا بچنـد
           بلوسه ئی کمپ رحما نوف مخور
            بهر کـولاب ژاژ خواهـی تا بچند
           قهــرما ن ، کا پـی مـرد  مسخره
           شیر خود با ش روباهـی تا بچند
                            ****
          * لب = منظور لابراتوار است .
          * سگال = (فارسی) شغال.
          * هیپروت =عالم وهم وخیال وپندار.
           هبپروت =بر وزن جبروت که از آن افکار پریشان ومالیخوایائی بنگیان وحشیشیان را اراده کنند . در عالم هپروت سیر کردن = افکار
            چون افکار وبنگ کشیدگان و پروردن خیالات چرسیان وبنگیان .
           * بگیل =بروزن هودخیل = از میدان گریخته .بیشتر در بودنه بازی وکوک جنگی برای از مردان گریخته بکار میرود .
          *جربزه = توانائی انجام کاری ، شایستگی ، لیاقت وجرات .
          * کوبی = بر وزن دوبی = حیوانی که درلابراتوار ها عملیات وتحقیقات بالایش تجربه میشود .
           16 /3/2022
           کابلی

  


 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان