مرگ آ ورد

               مرگ آ ورد بها ربخا نۀ ما
               نوحه است خنده وترانۀ ما
               بی حیا غــم بهل نمی سا زد
               ماتم است زند گی بها نۀ ما

               خاک ریـزد فـلک بر سر ما
               نکشود ست کسی خزانۀ ما
               کشـور د یگـران کنیـم آبا د
               خا نه ویـران بـود خا نۀ ما
              از سنا ن تیر وخنجر وداس
               گشته صد پاره دل نشانۀ ما 
               موج بحر غـمیم توفا نخیـز
              غـم – گــرداب بیکــرانۀ ما
               صدف ما غــرق د راعما ق
               کس نـد ید دانۀ د ردا نۀ ما
               کشتۀ دست رستمیم سهراب
               مـرگ نوشداروی فسانۀ ما 
               گلــم غــم مـا هـمـوار است
               ما تـم است ُکنده وزولانۀ ما
              میـزننـد سر- نـو ستـا ک ما
              شاخ نـورس دا نـه دا نـۀ ما
              کـرده گرد ون زما تـم لبـریز
              ُتنگ بشکسته و پـیمـا نۀ ما
              مکتب ومـد رسه کـف پا ئی
              د رس وتعـلیم تـا زیـا نۀ ما
              مرد کا ریم ، شهید بیکا ری
              د رکمین شهبا ز سما نۀ ما
              کو منجـم که د رحسا ب آرد
              فیصـدی کشتـن سـرا نـۀ ما
              زورسا زنده ای جها نیم ما
             این بـود قــد رت یگـا نۀ ما
             خشت ریزیـم برای قبر خود
             داش مرگ است ساما نۀ ما
             نه رود خون ما بجوی کسان
             هـمه قــومــو بـود بیگـا نۀ
            دست قدرت ظا لمانه سرشت 
             بخـت تـا ریـک وشبـا نۀ ما
            خشم ما چون زبانه کش گردد
             میخ کوبـیــم بـر زمـا نۀ ما
             میخوردهمچو خوره تیغ ما
             پیشتا زیست مــوریـا نۀ ما
             صفر ما نی کم وزیا د گردد
             ما هــزاریم هــزار خا نۀ ما
             ما چــو بـا بـا بپای استا ده
             گا و خورد د ورغلاما نۀ ما
             نشود ســد پیش تـا زی مـا
             قتــل وکشتا ر وحشیا نۀ ما
            دشمنا کم مگیرخسوف سکوت
             زور بـا زوی مــرد ا نـۀ مـا
             سر گران است چرا دورزمان
             د ر بگیـرد ا ین رما نـۀ مـا
            عا شق کا ر وزنـد گی ونبرد
             رمــز هستـی عــا شقا نۀ ما
             کا ر شیرا زه بند رمز وجود
             کـا راسرار سا حــرا نۀ مـا
             قرنها است میکشیم این بار
             خـم نگشت زیربارشا نۀ ما
             آتش افـروز قـلمـزن نوشت
             رسـم بـیــداد فــریـبـا نۀ ما
             ضد اوهــا م د ر نبرد یم ما
             جنگ وپیکا ر د لـیـرانۀ ما
             عَـلَــم عِـلــم را برافــرازیم
             رایت عـلــم بـود بشا نۀ ما
            سخت کوشیم استواروقوی
            تکیه بربازواست نشانۀ ما
            قبر ما میکنند زلنسکی ها
            خصم مزد ور ومزورانۀ ما
           با شما فا شیستان قوم ونژاد
           صد افشار سا زید آ دینۀ ما
           ضد خلق متحد نمی گـرد یم
           ضد این خا ک عاشقا نۀ ما
                   ****
                     **
           22/4/2022          
          کابلی
            


              


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان