وطـنــداران -1

وطـنـداران همه،هم گل سِتانیم
هـمه افغـان واز یک بوستانـیـم
زکابل تا به چارسمت،کشورما
همه با هم برادر،جسم و جانیـم

وجـود قـوم هـا، درخـاک پـاکـم
برای معـرفــت،باهـم مـیهنـانیـم
بـونـد سـنی وشیعـه با هم بـرادر
با هـنـدوهـای کشور،مـهـربانـیـم
نـفـاق افـگـن،زهنـدو یا مسـلمـان
بـود خـصـم وطـن،ما خـصم آنیم
نـدارد بـرتـری ابـیـض بـراســود
که شـرطـش درکلام الله ،بخوانیـم
بُـود تـقـــوا، اســاس بـرتـری هــا
نـه بـرتـر، ازنــژاد و یـا زبـانـیــم
هـمه زنهـا ومـرد هـای کـشور مـا
بـرادرهـا و خـواهـر، مـهــربـانـیـم
اگــررهـــروشــویـم درراه یــزدان
بـدون شــک بـهـشــتـی،جـاودانـیـم
تـوکل "حـیــدری"کـن بـر خـدایـت
کـه بـی تکـیـه به خالـق،نـاتـوانـیـم
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۶،۴،۲۰۲۲،سدنی