نا شتا ئی بجز فقر

                    نا شتا ئی بجز فقروشتا نیست دراینجا
                    جــز نـا له زبیـداد نـوا نیست د ر اینجا
                   ای نا له بخــود پیـچ ز افسون فسرد ن
                   از بهــرتپش ذ ره هــوا نیست در اینجا

                    د ر خـون خود غــرقه بمیـرید بعسرت
                   ای زخمـی بـیــداد د وا نیست د ر اینجا
                   معیا رحیا ، محک غـیــرت شده پا ما ل
                   از بیشرفـی هـیـچ پـروا نیست در اینجا 
                   ای انجـــم بیـداری وخـورشید رشا د ت
                   د ر شام سیـه میـر سبا نیست د ر اینجا
                   محمـل مبـنــد پیــر خـرد کــو ره ومنزل
                   د ر قـا فـلــۀ مرگ د را نیست د ر اینجا
                   زان مـلـت ســالار غــیــوران نمــا نـده
                  جـز مشت ستـمـد یده گدا نیست دراینجا
                  د ر زیـر سم تا نـک استعـمـا ر فـناه شد
                  جزکوخ خراب ملک وسرانیست دراینجا
                   زان رستـم وسهــراب وشهبـا زوعـنقـا
                  جـز قــرچـۀ لـنگـیـده بجا نیست دراینجا
                  ازشرتهـا جـــم وفـسا د ،جـنگ فسونبا ر
                  وجــدان وشـرف را بهـا نیست در اینجا
                  کـورشد همه راه ها زاستعـمار جفا کا ر
                  راهــی بجــز رسـم خـطا نیست در اینجا
                  از خا تـم وآ د م هـمه د شمن خـویشنــد
                  جز تفـرقه پنج با ر صلا نیست در اینجا
                  درمردن ومرگ است روا داری تبعیض
                  در ظلـم وستـم هیچ خطا نیست در اینجا
                  سیلـی خــور د ور زمــا ن است هـــزاره
                  ازهیج نــوع بیــداد پـروا نیست دراینجا
                  با نوحه وفــریا د فــزون پیـر خـرد گفت
                  از داد مـه گوئیــد خــدا نیست د ر اینجا
                  بر خـا ک نشستیم زبیـــداد ســی آی ای
                  جز فـا بریکۀ جور وجفا نیست در اینجا
                 از پـیـرخـرد جستم ا ز عــد ل وعــدالـت
                  با خشـم و تشرگـفـت روا نیست دراینجا
                  با ز مـا نــده اخـلاق استعـمــا ر ببا زار
                  جز نقد شرف بیع وشرا نیست در اینجا
                  با تگ ود ونا تـو و جـا کشــی رحمـا ن
                  زیلنسکی افـغــآ ن سرپا نیست در اینجا
                  ما د ل جد ید، قهــرما ن سلحشور نوکر
                  در کا رگــه نا تـو معـمـا نیست در اینجا
                 آن تا زه جـوانــی که برزمـد به ره خلـق
                 آ بـروی امــروز وفــردا نیست د ر اینجا
                 پیکا ر بـره عــد ل وعــدالـت و رهــا ئی
                 ازرزم برضداستعما رجدا نیست در اینجا
                 بــی شـور وایـثــا رجـوان نیست نجا تی
                 بــی روح فــداکا ری بقـا نیست ار اینجا
                 باید که به سـا زیـم به نیروی خودی ها
                 این ملک که جزدردوعزا نیست دراینجا
                                    ****
                                      **
18/4/2022                 
کابلی                 

               
               

           
              
             
               


 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان