تـا بــه کـــی ؟

طالـبــان پـا بـرهـنـه، درمُـلـک افـغــان تا بکـی؟
بـرسـریـرقـدرتِ مـان،خـیـلـی دزدان تـا به کـی؟
کـرده انـد بـی حـد جـنـایـت، زیـرنام شرع ودیـن
بـا گــروه دیـن فـروشـان،زیرفـرمـان تـابـه کـی؟

از جـنـایـت هـای ایـنـان،گـشـتـه شیـطـان منفـعـل
کـرزی اَخ شـیـاطیـن، شـاد وشا دان تـا بـه کـی؟
طـول ریـش گــردیــده مـعـیـار مـسـلمـانـی مـــا
شرع احمد شد فراموش،جهل دونـان تا بـه کـی؟
بهـرچه؟ این بـی خدایان خـون مظلـومان خورند
تاچه وقت درمُلک ما،این جمع گرگان تا به کی؟
زیـر یـوغ وذلــت طالـب،تـحـمــل مـشـکل اسـت
زیـر دسـت نــوکــران ،دال خــوران تـا بـه کـی؟
هـرچـه زودتـرایـن پـلـیـدان را کنـیـد راهـی گـور
جانـیـان را نیست و نابود کرده ترسان تا به کـی؟
خـایـن مـلـی،اشـرف غـنـی بـزدلانـه کــرد فــرار
بگـذاشـت میـهـن مـان، حـال ویـران تـا بــه کـی؟
عــبـــدالله وکــرزی، آن خـــائــنــیـــن بــی بـدیـــل
چـورکـردند کشـور ما،شـاد ورقـصـان تـا به کی؟
گـشت خـاک پاک ما دریـای خـون از دسـت شـان
در تمـاشـا کـردن، ایـن خا ک فروشان تا به کـی؟
مـغـــز فـاســد، روبــۀ لــوگــــر بـــا یــــاران وی
خـون مـلـت خـورده ودرعـیش شـادان تا به کـی؟
روزبروز حـال وطـن،رو به پـرتگاه سقـوط
بازگشت ما خلاف علـم وعـرفـان تـا به کی؟
"حیدری" درخاک غیر،دارد همیشه قلب زار
دورازمادر،دردغربت،دردهجـران تا به کی؟

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۶،۴،۲۰۲۲،سدنی  
 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان