حاصل جنگ

                 ما در شکست حاصل جنگ خودیم ما
                 کارتــوس زهــر دار تفـنگ خودیم ما
                 ما جا زده به صفر غـــرور سعا د تیم
                 ما حلقــه هـای دام د رنگ خود یم ما
                د رهمــد گــر پـذ یری از دشنـه تیز تر

                د ر جـا م انـتـقــا م شـرنگ خود یم ما
                فــا رغ زپیشــرفـت د وران زنـد گـــی
                بـر پـای روزگــا ر سنگ خـود یـم مـا
               د ر گلستا ن چــرخ نـد یـد یـم مثل خود
               بیــرون ز بـوم چــرخ رنگ خـود یم ما
               ما غــرق درمنا فع خود د ور زهمد لی 
               راهگـیــر استــوار قـلـنـگ حــود یم ما
                د ر بستـر سکـوت شریعـت د رسکوت 
                د سـت شکستـه پـای لــنـگ خـود م ما 
                اخــوان راهـــزن – ره خـلــق مـا زد ه
                درهـچــل فـتــا دۀ نـیــرنگ خــود یم ما 
                بیهــوده دشمنا ن کننــد قـصــد جا ن ما
                بر قـلـب هــمــد گــر خــد نگ خود م ما
                بر لــوح روزگــا ر نشـا نـــی زما نرفـت
                بـیهــوده چون سراب نـنـگ خـود یم ما
                پی مـی کنیم هـمـد گـر هـمچـود شمنا ن
                 د ر کـشتـزار تبــر بچـنـگ خــود یم مـا
                 نا آگـه از زبـا ن د ل هــمــد گــر هـمــه
                بـیگــا نه تـر زخـود فــرنـگ خـود یم ما
                 واما نــدۀ هــوای کـویـریم قــرن ها ست
                د رد ام جـهــل اسیـر جـفـنگ خـود یم ما
                 د ر جنگـل حیــا ت ا سیـر طـمع وجــوع
                خــونـریـز تـرز شیـر وپلـنگ خـود یم ما
                 شهبا ز لا ف و غــرۀ شاهـنـا مۀ خـود یم
                 د ر د ور شمـع کشتـه پـتـنـگ خـود یم ما
                 بــی رنگـتــرزباغ هــوس هـای زنـد گــی
                 با هـیـچ کس شبـیـه بـرنــگ خــود یــم ما
                مـا کـشتــه هــای نــا م پـا رینــه ا فـتخـا ر
                 د ر جویچـه های خشک نهنگ خود یم ما
                با غیــر هــم عـنـا ن شویـم ضـد خویشتن
                 د ر پــی کـــد ن خـویش آهـنـگ خود یم ما
                 ما تـشـنــۀ خــون عـمیم سیــری نـا پـذ یـر
                 شمـشیـر ذ لـفـقــا ر بجـنـگ خـود یـم مـا
                 د ر جـنحــه وجـنـا یـت سر آمــد روزگـا ر
                 در فسق ود ر فجــور ستـنـگ خــود یم ما
                 به بمـب ما د ری چــه کـا ر بهــر قـتـل ما
                 ما د شمـن خـود یم و شــرنگ خـود یم ما
                 مـا تـیشــه ایـم بـریشــۀ فـضـل وآ گــهــی
                 ا د بـیــر خـویـش پا لـهـنـگ خــود یـم مـا
                 فــرهـنــگ مــا تــه نشـیــن گــزار وحـش
                 با ز ما نـده ها ی پا رینه سنگ خودیم می
                 د مـاغ وعـقــل ما تـهـیگاه فـهــم وهــوش
                 از عـلــم وآ گـهــی دلـتـنــگ خــود یـم مـا
                 ما هـیچکسا ن غـــره بجنگیـم د ر دهــور
                 از د ا نش زمـا نـه بـتـنــگ خــود یتم مــا
                 مـا آ بـیـا ر مــزرعــه ای جـهـــل گـستـری
                 اوهــا م پـرست کــور نـنــگ خــود یـم مـا 
                 سر می زنیم به تـیــغ جهــا لـت سر فهـیـم
                 منـبــر نـشیــن پــای گــرنـگ خــود یم ما 
                 بـی جستجو تلاش ز فهـم وشعــوروعـقـل 
               میراث خور" دی ان ای "د نگ خودیم ما 
               پی روی و حـمـا یـت عــا لــم نکــرده ا یم
               با د ین خـوی وهــم هــم سنگ خـود یم ما
               گر د شمن است جهــل گستر جهــل آبیـا ر
               ما نـیــز گــنـهکـا ر قـشـنــگ خــود یم مـا
                               ****
                                **
* عمیم =عمومی ، شامل همه و همگی .
* هم عنان = همرکاب –همسوار.
*بوم = دستگاه نقاشی.
*هچل = گرفتار شدن،در مخمصه – دردسر.
*اد بیـر = بدبختی –نحوست – بخت بر گستگی .
*د نگ =  دیوانگی بیهوشی - کال – نارس – نرسیده . 
*پا لهنگ =افسار – قیزه –ریسمان بستن پای حیوانات .
*آهنگ = قصد واراده .
4/4/ 20222
  کابلی