غــم هــجــران

ای وطن درغم هجران تو،عمرم بگذشت
سالهـا شـد سـپری،صـبـرو تـوانم بگذشت
دلم ازهـجـرتوغمخـانـه ودر خون خضاب
جگـرازسـوزفـراق تـو،بگــردیـده کـبــاب
درفـراق تـومـرا،خـانـه ومأوائـی نـیـســت

شب وروزم بجزازفکرتو،سودائـی نیسـت
کـاش زنــده نـبـودم، کـه تـرکــت بـکـنـــم
تا به کی درغـم هجـرت، صبـرت بکـنــم
یـادم چــو زپـغــمـــان وزپــروانــت آیـــد
از خــواجــه صـفــا وزارغـــوانــت آیـــد
در ســال نــووگل لالـه ســرخ بـلــخــــت
یاد آن بـزکشی ها وزشیـریـن وتـلــخـــت
خـون گـریـستـم زمـانیکه شـدم دوراز تـو
خـاک بـادا بـسرم،چـونکـه شـدم دورازتـو
گـرچـه دورم زتـو، امـا روحـم بـاتـوسـت
در هـمـه حـال،رنـج وسـرورم بـا تـوسـت
چـه جـفـا ها که نکـردند بحقـت نـا خلـفـان
کاش این ناخلفان، زیر زمین بودی پنهـان
ای وطـن هـرچه بگـویـم، زهـزاران یکـی
نـتــوان وصف سجــایـات،زهـزاران یکـی
کـاش خـاکـم بـشـود،دامـن پر مهـرت مـادر
نـشـوم دور زدامــان پـراز ســحــرت مـادر
آخـراز بهـر خــدا مـژدهء دیــدارت ده
"حیدری"را بطلب ،داروی بیمارت ده

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۴،۵،۲۰۲۲،سدنی