سرنوشت

سرنوشت را ببين بدست كي ها افتاد 
هرجا مقامي بود از مقام و جا افتاد 
دار و ندار همه رفت به باد هوا رفت 
هستي همه ريخت، به چاه سياه افتاد 

 

تحصيل علم همه هيچ شد و هيچ
قرعه بخت هركس به هر جا افتاد 
از ترس همه پرواز كردند بي بال و پر 
بيچاره چي شد و به كجا افتاد 
كار از تدبير برفت از تقدير هم 
تدبير چون برفت دست بدعا افتاد 
حميدالله ترابي 
عقرب ١٤٠٠