تا بخواب خرگوشی خلق اند ر است

                     تا بخواب خرگوشی خلق اند ر است
                     حا لـت مــرد م ازین هــم بد تر است
                     تا رگ گـل د ستــه بهـــر تـبــر است
                     گـل بخـا رستـا ن بیــداد پَر پَرا ست

                     فقـروجهل وظلم استبدا د دشمن خلق
                     جا ن خلـق ا ند ر د رون مجمـر است
                     د ست نشا نـده ها ی اغـیا رسا ل ها
                     سفـلگا ن سلطا ن وشاه وافسر است
                    خون خلق سرخـی زند د رهست وبود
                    بیـرق پیکا ر – خـونیـن احـمــر است
                    تیــره یـلــدای هـجــوم معــد وم شـود
                    شا م بـیــد ا د وستــم را سحــر ا ست
                    سدشکن جهل واوهام وستم درهمه جا
                    خـلـق د ر پیکا ر خــود د لاو ر ا ست
                    د رره عدل وعدالت ضد تبعیض وفساد
                    خلـق در قا نون حق- خوش داور است
                   غا رت سرما یه هستی را بنا بودی کشد
                    ملک هستی در کف خلـق با رور است
                   آیـت راستیست حــد یث رزم خـلــق
                    خـلــق د ر پـیکا ر خــود پیغـمبـر است
                   بحراستثما رواستعما رتوفا ن خیزمرگ
                   کشتـی یی نجـا ت را خـلـق لنگــر است
                   خلـق د ر سنگرکا روسنگررزم ونجا ت
                   خـلــق دا نشمنـد پیــروز رهـبــر ا ست
                   جملۀ هستـی همه محصول رنج خلقهـا
                   خـلـق پیـروزمنــد صاحـب کشـور است
                   سرنگــون سا ِز- کـاخ استـبــداد خـلـق
                   بر د ل د شمن همیش خلق خـنجـراست
                   بانی عـدل وعدالت قدرت ستمکش است
                   خـلـق پیــروزمنــد مــزدا دا گــر ا ست
                   حاصل رنج ستمکش هستی وعلم وخرد
                    بحـر توفا ن خیـز خلق پر گـوهــر است
                   د ربها رستا ن گیتی، د ر شئون زند گی
                   عـد ل وداد د رد ست خلـق پرثمـر است
                   خا لق پستی بلـنــدی غـا رت ارزش بود 
                   خـلــق هـا با هــم  هـمیش بـرا بـر است
                   چشمـه ای آ ب حیــا ت خـضـر – خـلــق
                   لطـف خـلـق مهـنـا وبه ا ز کــوثـر ا ست
                   صا حب ملک است فـقـیـر سرمـا یگا ن
                   خـلـق د ر فـقــرش بسی توا نگــر است
                   دشمنا ن خلق طبقــا ت ستمگـر مفتخـور
                   خلقها آ ینــده سا ز مملکت وکشور است
                    د ر ره عـد ل ومسا وا ت عــلـم وفـضل
                    نیــروی خـلاق خـلــق هـا رهبــر ا ست
                   پی شود رستم د ا نش سرو َکشمر هـنـر
                    ذ لـفـقــا ر تا د ر کـف بیــدا د گــر ا ست
                   کا ر – ا نسا ن  سا زوخـلـقــت آ فـــرین
                   خـلــق زحـمتکش هـمه کا ریگــر ا ست
                   معـــراج ا نسـا ن د ر زحـمـت کشیست
                   خـلــق به آ ذ یـن با زیـب وفــــر ا ست
                   آنطـرف پل چینـوت بارگاه خلـق ها ست
                   زین پل چـون مـوی خلق د ر گذ ر است
                   خلق به پا خا سته- سرکوبگرغارتگران 
                   تاج سر خلقها ، نور چشم وسرور است
                   خـلـق خـواب آ لـود اسیر وهــم وجهــل
                   د ر صف خـلـق ها همیشه کهـتــر است
                  نو جـوان رزمجـوی پشتیـبـا ن خلــق ها
                  بـا زوی خـلــق قـــد رت زور آور ا ست
                                        ****
                                          **
* مزدا یا آهورامزدا  = خداوند عدل وداد پاکی آئین زردشتی. 
* پل چینوت = مطابق آئین زردشتی نیکو کاران وراستکاران با گذ ر از پل چینوت به بهشت موعود گذر میکنند .
* سرو کشمر= سرو بلند قامت جوار معبد زردشتی که نماد رویش ومورد تکریم زردشتیان بود .
* مهنا = کوارا وخوش طعم.
16/4/2022                
 کابلی                  
            
                


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان