کشتــی خـلـق تا به توفـا ن دهند

                 کشتــی خـلـق تا به توفـا ن دهند
                 جنگ نیا بتــی راسا زما ن دهند
                 د شمنا ن بهــرفـریب خلق دایما
                 وعــده هــای جـو لغـمـا ن دهند

                 محشر کـبـرا بپا دا رند زکـیـــن
                تا – رضا به کا رنا مــردان دهند
                تکیه برد شمن حما قت ابلهیست
                چنــد بـا ری بـا ید امتحـا ن دهند
                ا ز د سیسـه با ز ننشیننــد هـیـچ
                کرسـی قد رت به بی ننگان دهند
                بشکـنـنــد وحــد ت ملـت هـا با ز
                چوکی بر د زدان وغا صبان دهند
                د نـیـای آ زاد، تـاجـران بـرد گی
                خـلق ها فــریـب به ریعـا ن دهند
                هیلیکـوپتــر هــای خـون خلق را
                تحفـه ای از بهــر کـرگسا ن دهند
                گوشت جان خلق را سا زند کبا ب
                بر دهـا ن مشت مفـتخـوران دهند
                کــو خــدا ونــدی کــز روی صفـآ
                کــمکــی بر خـلـق ا فـغــا ن دهند
               تـف به اهــریـمـن کـز روی عنا د
               عـنـا ن مـردان به نا مـردا ن دهند
               د شمن خـلق است جنگ ودشمنی
              خلق ها با کا ر بجنگ پا یا ن دهند
               خلق ها با هــم بـراد ر هـمسر ا ند
               د شمنا ن ترجـیح این بـر آ ن دهند
               زیر د مب زلینسکــی ها خـا رنهند
               با ید ن ها بهـر جنگ فـرمان دهند
              رحما نف همچو زلینسکی پر زبا د
              خـلــق هــا بـیهــوده تـا وان دهـنــد
              خـواست امریکا ست آتش َد ردهــد
              با فــریـب بلـوسه به رحمـا ن دهند
              خلق از جنگ خسته بیزار د رد مند
              قهــرمـا ن صلــح را میــدان دهـنـد
              گــوی مـیــدان نـبــرد مشو جــوان
              بی خــرد سری که به چوگا ن دهند
              آتــش افــروزان سلاح جنگ دهنـد
              بــی خــرد سلاح بر ا یمــا ن دهنـد
              د ر فـقیرستا ن ما زهر است جنگ
              بهـر چوکـی جا ن نا بخــردان دهند
              ابـلهــی، د ورازخـرد نا مرد میست
              بهــر گلچـیـن باغ وگلستا ن دهـنــد
              خلق ها صاحب این ملک بی گما ن
              نجـا ت این ملک ز نا کسان دهـنــد
              شیوۀ نـو رسـم وراه وزنــد گـیست
              با خــرد پیکا رنـو سا زمـا ن دهنـد
              بهــر نجـا ت، ضد استعـما ر گـران
              صد هــزاران جا ن را قـربا ن دهنـد
             خـلــق آ زاد کـیش د ر مـیــدان کـا ر
             سرخ لــوای خـویش را جولان دهند
             با خـــرد منـــد ی جــوا نا ن غـیـور
             سنگــر رزم را کجــا ا رزان دهـنــد
             بهـر آزا دی، نجـا ت از چنگ خصم
             جـوی خـون خصـم را جـریا ن دهند
             پا ک سا زنـد خا ک زلوث نا کسا ن
             د رس آزا دی به غــلامـا ن دهنــد 
                           ****
                            ** 
ریعان = روئیدن شگوفایی – رونق وپیشرفت – خرمی –شراب.     
        10/4/2022
        کابلی