زن ستیزان قاتل

صلح ننگین قطر بیداد کرد
قتل عـام خلق را بنیاد کرد
امـنـیـت را داد بـر بـاد فنا
حق را در قید استبداد کرد

*******
طالب وحشی جنایت می کند
نسل کشی را هدایت می کند
کودک وپیروجوان رامیکُشد
جوروظلم بی نهایت می کند
*******
خانه و کاشـانـه را آتش زند
مسجد و میخانه را آتش زند
برزمین سوخته پایکوبی کند
مکتب و رایـانه را آتش زند
*******
گرهزاران بار ما را سرزنی
در دل انـساـنیت خنجـر زنی
کـشتِ آزادی دهـد بار فزون
کی تـوانی تیغ در باور زنی
*******
لاله های کوه ودشت و دامنیم
صخره ساران دل ایـن میهنیم
بهــر آزادی و حــق زنــدگی
مشت پـولادیـن و پتک آهنیم
*******
زن ستیزان طالبان جاهل اند
وحشیان بی مروّت قـاتـل اند
نزد انسان وخدا در هرزمان
شرمساروروسیاه و باطل اند
*******
محـبس زن را چـادر کـرده اند
جهل خودرا باز ظاهـرکرده اند
بی خبر از مذهـب و قـول خـدا
درجهان یک حکم نادرکرده اند
12/5/2022


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان