بـی تو شبهای من نه تیریـژی

                           بـی تو شبهای من نه تیریـژی
                           فکـروسـودای من نه تیریـژی
                           نا له ازبس تپید بخون نشست
                           شوروغـوغـای من نه تیریژی

                           مخفـی کرد م ، نشد غصۀ د ل
                           د رد پیــدای مـن نـه تیـریـژی
                           بــی تو انــد وه بیکــران دلـم
                           فـرحت افـزای من نه تیریژی
                           نیست خا موش از تلاطـم درد
                           مــوج د ریای مـن نه تیریژی
                           شـام ا نـد وه شا م غــم زائیـد
                           شب یـلـــدای مـن نه تیـریـژی
                           بی تو د رآ تشـم زسـوز فـراق
                           غـــم فــردای من نه تیـریـژی 
                           د لــم ازعشق زند گی بگـرفت
                           عشق صهبای من نه تیریـژی
                           زین گـذ رگه بسومنا ت طـرب
                           یا ر وآشنـای من نه تیـریـژی
                          شهـرۀ شهـرگشته ام به عـشق
                          حـا ل رسـوای من نه تیـریـژی
                          این شنیدم که بگذ رد همه چیز
                           بـی تورعـنـای من نه تیریـژی
                           بی تو د رخلـوت کشاکش روز
                           تک وتـنهای مـن نه تیـریـژی
                           بی تودرعرش با هزاران حور
                           گـل زیبــای مــن نـه تیـریـژی
                                     ****
                                       **
                          23/4/2022
                            کابلی
                          
                        

                          
 


اخبار روز

13 دلو 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان