سرزمین زیبایم

 خـداونـدا! رسـانـم،سـرزمـیــن زیـبـایـم
 به میهـن وزادگاه اجـدادم ،آن دل آسـایم
 چه سـالـها کـه شـدم دورزدامـن پـاکـش
زلــطــف عــام الـهـی! رسـانـم آنجـایـم

چه بود جرم من ای خالق کریم ورحیم
 که بی وطن شدم ودور،زخاک ومأوایم
 خرابـه شـد وطـن مـا زدست بی دینـان
 بگـشت آواره هـزاران،جـوان رعـنـایـم
 نـمـا خـائـنـان وطـن دورزمیـهـن پـاکــم
 رسـان عـاشقـان وطـن،به مـلک زیبـایـم
 بشـد وطـن ما ،اشـغـال دسـت ملـعـونـان
 بگـشت تـلـف هـزاران،عـالـمـانِ دانـایــم
 رسـیـده انـد اکـثـر مـلـت ،زیـرخـط فـقـر
 زدسـت جــانـیــان،آن نــوکــران اعــدایــم
 الـهـی!قـبـول نـمـائـی دعـای ایـن مظـلـوم
 رســانـیـش بـه کــشــور، لـیــا ل یـلــدایــم
 نمـا ئـی "حیـدری" را زلطـف خود شادان
  کـه مــد فـــنــش بــداری جـــوارآبـــایــــم

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۴،۵،۲۰۲۲،سدنی،آسترالیا


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان