جرگۀ سربریدن

جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است
چونکه درکشتار مظلومان طالب ماهراست
هـرکه فتوای دروغین می دهـد بـر انتحـار
قاتل و قصاب وجلادان وحشی حاضراست

مـرکـز افـراطـیون گـردیـده خـاک بـاسـتان
طالب جاهـل بـرای تانک دشـمن تایر است
زیـر نـام دیـن بـر مـردم سـتـم هـا می کنند
دورۀ جـور و جنایت های خیل فاجـر است
دسـت ناپاکی که با خـون بـشر آلـوده اسـت
بر گلوی خلق مظلومیکه پاک و طاهراست
طالـب از دوران تـاریک جهـالـت آمـدسـت
عقل و فهم طالبانی هرچه گویی قاصراست
سلطۀ خونین وننگینی‏که طالب ساخته است
در جهان ما چو غار تنگ و تار نادر است
زن در زنـدان اسـتـبـداد طالـب زنده نیست
باغ سـبز زندگانی دشـت خشک بایـر است
دانش و تحصیـل و آمـوزش نـدارد جـایگاه
دیو شب از گفته وکردار طالب ظاهر است
روزگار جرگه بازی ها دگـر بگذشته است
چشم تاریخ معاصر بـر اکاذیب ناظر است
1/7/2022