وطنم خصم ترا

وطـنـم خـصم تـرا،محـو و فـنـا می خـواهــم
دوسـتانـت هـمـه را ،شــاد وبـقـا می خـواهـم
دردهـای غـم هـجـران بـه کـی گویـم،مــادر؟
خـتـم هـجـران تـرا،صبـح ومسـا می خـواهـم

هـیـچ کـشـوربه جهـان مثـل تودرقلـبـم نـیسـت
گـورخـود جنـب پـدر،زیـارت شـا می خواهـم
چـه خـوش آنـوقـت که درسایـهء مهـرت بـودم
بـازگـشتـم بـه وطـن را، زخــدا مـی خــواهــم
چـه بـدآنـروزکـه پـایـم زحـریـمـت بیـرون شد
ازخـدا دیـدن خـاکـت،زود وبجــا  می خواهــم
 حیـف وصد حیـف که ترا قـدرت دیـدارم نیست
 بـاز دیــدار تـو مـــادر، بــه دعـــا مـی خــواهـم
 شـــب یــلــــدا کـــه یــــادم، زپــغـــمــــان آیــــد
 رفـتـنــم بـاز بـه پـغـمـان، زیـکــتـا می خـواهــم
 تـا بـکـی"حـیـدری"از یــاد وطــن مـی ســوزی؟
  صلـح را دروطنـت، بــه الــتــجــا مـی خــواهـــم
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۳،۶،۲۰۲۲،سدنی

 ظـلــم طــالــب

رسیـده ظلـم طالـب حـد امکان
بـرای مــردم بـیـچـاره افـغــان
نـمـودنـد بـسـتـه درهای مکاتب
بـروی دخــتــران کـشــورمــان
بکـردنـد بـانـوان محبـوس خانـه
رذیـلان طالبـان،شـاگرد شیطـان
بود قتـل وقتـال هـرروزوهرشب
زهـنـدو وزکـفــروهـم مسـلـمــان
عجـب پاچـه بلنـدی، مُـود طالـب
یگانه کم که دارند،تنـگ و پالان
کثیف ریشهـای طالب،تاسرنا ف
 که باشـد مملـوازصـدها، شپشـان 
شب وروزداد زنندازشرع اسلام
نـمـی دانـنـد الف تـا بــای قــرآن
بـونـد این ظالـمان مـزدورپنجاب
 چه فرسنگ ها بدورازدین وایمان
 بـخوردنـد خـون مظلـومان کشـور
نـمودنـد خیلی ها ظلـم، بر یتیمـان

همـه بـا انـفـجـار وانـتـحـار هـا
نمودند قتل عام، صدها هزاران
الـهـی ازهمـان لطف عـظـیمـت
نـمـائی ملـت مـان شـاد وخنـدان
غـنـی وکـرزی آن حـامی طالـب
بـداری هـرچه زود،راهی نیـران
نـمـائـی"حـیـدری"را آخــرِ کــار
زنـابـودی طـالـب، شـاد وشـادان

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲ ۲،۶،۲۰۲۲،سدنی
جــلای وطـــن

عمـردوروزه ام، بـه جـلای وطــن گـذشـت
یارب !چه کرده ام،که چنین درمِحَـن گذشت
تحصیل تا دکترأ کردم،که کـنم خدمت وطن
افسوس که حاصلش،همه دورازوطن گذشت
ازآنــزمـــان کـه کـــردم تـــرک کــشــــورم
روزم سـیـاه بـوده وشـب درحــزن گـذشــت
دائــم بـفــکر مـیـهــن زیـبــای خـــود بُـــدم
داغــم بـه دل زشـهـیــدان بی کـفـن گـذشـت
از ظــــلــــم یــــزیــــدانِ اولاد نــاخـــلــــف
شــد کـابـلم خـراب وظـلــم اهـرمـن گـذشـت
داوود شــد بــنـــا گـــر، ویـــرانـــی وطــــن
قتل های روس وغلامـان، در وطـن گـذشـت
عـشــق فـرهـاد جـانـفـدا،نـصیـب خسـروشــد
فـرق بشـکـافـتـه زتیشـه ی کوهکـن گـذشـت
درمـیـهــنـم هــزاران بـی گـــنـاه شـهیـد شــد
ظـلـم واسـتـبـداد قـاتــلانِ، هـموطـن گـذشــت

داشـتم آرزو،که رسم روزی،مـیـهـنــم
نقش برآب گشته و،آن وقت من گذشت
یـارب ! بحـق آنهـمـه پاکـان درگه ات
مگذار مابقی عمر، دورازچمن گذشت
کن حیدری به آخـرعمـر،راهـی وطـن
تا آخرین دقایق عمر،در وطن گذشـت

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۹،۲،۲۰۲۱،سدنی