سکوت جهان

طالب می کشد و جهان می کنده نگاه
بر مـردمـان غمزده و زار و بی نـوا
کشتار و فقر و جوروجفا هنموا شدند
نسل بشر بـه دسـت ستمگر شـود تباه

*******
آزادی و حـقــوق بـشـر پـایـمــال شد
مرگ نشاط وزندگی وشوروحال شد
مردان به زیرخنجر طالب جان دهند
بهـر زنـان نفـس کـشـیـدن محـال شد
*******
جهان سکوت کند قتل عام جاری است
ز طفل و پیروجوان انتقام جاری است
به کوه و دره وشهر وطن کشتار است
چه وحشتی که زتیغ ظُلام جاری است
*******
طالب بلای دین و خـدا و طبیعت است
کور وکری که منکر مهر حقیقت است
کـشـتار می کـنــد بـه نـام خــدا و دیــن
وحشی قومگرا که جهل شـریعت است
*******
امن وامان کشور ما سربریدن است
با تیغ ظلم سـینۀ انسـان دریدن است
تحقیروحبس وفقروشکنجه شده زیاد
مردم رادرآتش وحشت کشیدن است
*******
کشور بـه قعر دورۀ تاریک می رود
در گور تنگ و تیرۀ باریک می رود
جـور و جـفا و ظلـم فـراوان طالـبـان
بر ازبک وهزاره و تاجیک می رود
*******
صیاد سنگـدل زنـان را کـند شکار
اوج ستمگری و جـفا کـرده آشکار
طالب که ضد فطرف انسانیت شده
برپا کرده حکومت وحشت و دمار
21/7/2022