طالبان غلام

ای طالبان غلامِ بيگانه،گرفتيد قدرت مُ لکم
به شرم بی حد دنيا وعقبا تان نمی ارزد
گرفتن قدرت ميهن، با غلامی اجانب
به قتل بی گناهان ويتيم ها تان نمی ارزد

زطاعاتِ ريائی وزريش ها تا سر نا ف
به آهِ بيوه ها وهم يتيم ها تان نمی ارزد
برای زيستنِ چند روز،به ارگ ايمن وزيبا
به مليونها مهاجردورِدنيا تان نمی ارزد
دراين قدرتهای فانی،تا بکی زنده خواهيد بود؟
به گورهای تک وتنها درعقبا تان نمی ارزد
توجه برندای عقل ووجدانِ خود نکرديد حيف
غلامی آی اس آی وغرب،به فردای تان نمی ارزد
عجب باحرص بی پايان،تلاش قدرت و سروت
به دوروزه تپيد ن های بی جا تان نمی آرزد
به مزدوران بيگانه تقلا "حيدری" بس کن
به وجدان مرده ها، سعی ونداهاتان نمی ارزد
پوهنوال داکتر اسدلله حيدری
٢٠٢٢،٧،۶ ،سدنی


مناجاتيه

با الهام واسقبال از شعرحضرت مولانا با مطلع:
ای خدا اين وصل را هجران مکن
سرخوشان عشق را نالان مکن
خطّ ء پاکم
جنگ را در ميهنم طولان مکن
ای خدا اين درد بی درمان مکن
شد به نيم قرن ميهنم زير ستم
ظالمان وجانيان،شادان مکن
عالمان کشورم درغربت اند
جاهلان درخاک مان،سلطان مکن
شد هزاران بی گناهِ مان شهيد
مردمان بی پناه،گريان مکن
کشورزيبای ما گشته خراب
خطّ ء پاکم، دگر ويران مکن
ميهنم اشغال دست طالبان
تيغ بی دينان دگر، ب ُرّان مکن
مردم مظلوم کشور يا کريم
گشته اند بی حد پَريش،نالان مکن
صلح وآرامش نمائی برقرار
بينوايان وطن،حيران مکن
مردمان ملت ما را زلطف
متفق گردان،زهم پاشان مکن
خائنانِ چون غنی وطالبان
راهی نيران کن و،شادان مکن
بر نجات اين وطن ازجانيان
لطف بی پايان،دريغ مان مکن
منجی اين کشورم را ای خدا
آخرش ازلطف خود،پنهان مکن
ازخطاهای من پُرمعصيت
روز محشر بگذری،پرسان مکن
ای کريم بر"حيدری" ازرحمتت
دردهجرانش تو،بی درمان مکن
پوهنوال داکتراسدلله حيدری
٢٠٢٢،٧،١۴ ،سدنی


 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان