د رحیرتم

د رحیرتم زفــرقت تو جا ن نمیدهم
بر لب رسیده جا ن بجا نان نمیدهم
"باصدهزارنیش فلک زتده ام هنوز"
"سخت جا نیم ببن که آسان نمیدهم"

سر میدهم براه توا ما "زصد ق دل "
لیکن شکست بر سر پیمان نمیدهم
صدآرزو بخا ک  اگــررفت گــو برو
لیک آرزوی برسر ا یما ن نمیدهم
صد جا م شوکران کشم سر بید ریغ
یکذره دل به صحبت اخوان نمیدهم
خا ک ترا وطـن ، " این کعبۀ دلم »
هرگز زدست سا ده وارزان نمیدهم
تا قا ف قیا مت گـریزان زخا ئنـا ن
یک لمحه د ل بحرف پلیدان نمیدهم
ا لما س کـوه نور به ریگ روان تو
کــی میکـنم بـرا بـروارزان نمیدهم
جبرئیل اگرمیانجی شوددشمنان خلق
یک لحظۀ نجا ت زتیربا ران نمیدهم
این خاک سرخ زخون شهیدان رستخیز
"با قصروحوروروضه رضوان نمیدهم"
صـد جا م انطهــور کـوثـر نشا ن را
یر یک سبـوی آ ب پغـمـا ن نمیدهم
صحرا وکوه ودشت ترا ما د ر وطن
گر جا ن دهــم بجنت ُجنا ن نمیدهم
گردشمنان زعرش خدا سرکشند اما
دل بر رضا وخواهش آ نا ن نمیدهم
"جاه وجلال بایدن ، فرعون روزگار"
بر خا ک پای د رگۀ ا فغـا ن نمیدهم
صد سا ل اگر خدای ظلمت د وام کند
حرمت زعشق پرتو تا با ن نمیدهم
عا لم پرازشغاد شود واهرمن خدای
الفت زمهر رستم سیستا ن نمیدهم
بتخـا نۀ کا بل وخـمخــآ نۀ نشا ط
بردخترا ن عرش وسیمتنا ن نمیدهم
دشمن بها نه کردورقیب بی بها نه رفت
این موهـبـت به تخت سلیما ن نمیدهم
                 ****
                  **
*انتخاب وزن وقافیه واکثر تشبیهات از دوست محترمیست که یادش بخیربا د.
17/6/2021
کابلی