لـذ ت زند گی

  
                     لـذ ت زند گی سراب شده
                     خـا نۀ آ رزوخــرا ب شده
                    جام امل درزکرد وشکست
                    نقش خاک لعل مذاب شده

 

                    رفت وآمد هـودۀ ای نفس
                    همچو فـریا د گـرداب شده
                    گشته سیراب چشمۀچشمم
                    لولوی اشکها خضاب شده
                    تپ تپ پای سینـه پر صدا
                   هوی گرد با د پرشتاب شده
                   هـوس لـذ ت جـوا نــی هـا
                   چون ذلال خوش قندآب شده
                   با – مداد نفس بلوحۀ عمر
                   خون طاقت نقش کتاب شده
                   استخوان ها سرد ویخبندان
                   بی حضور تو آ فـتا ب شـده
                   سوختن درسکوت خاموشی
                   رسـم وآ ئیـن وآد ا ب شـده
                   د رد بر شـا م بـی انجــم تن
                   مـی کشـد تیـر وشها ب شده
                   کوچه کوچۀ فکـر وا ذها نم
                   دستخوش پای اضطراب شده
                   ُپرغـبا ر ود مه هـمه ا فکا ر
                  گشته مغـشوش وانقلاب شده
                   د رسراچـۀ خا طـرات قـد یم
                   پا رگی گشته ا نشعا ب شـده
                   مـاهــی آ رزو وآرمـا ن هــا
                   بنـد شست غــم وقــلاب شده
                   مشکـووقـصر د لـربای غـم
                   سجده گاه د ل ومحراب شده
                   د یـده انـتـظـا ر نقـش قــد م
                   روی جاده ضرب رقاب شده
                   طا سبـرگ تمـنـا ی خـوشی
                   از سمـوم سوخته گلاب شده
                   خون طا قـت ز رازداری هـا
                   نفس سینه مشک نا ب شده
                   شد قـبـا رخت ا یمـا ن شیخ
                   عــورت د ل بی حجا ب شده
                   از سر حـزن شما مۀ شعـف
                   د ود گــرد یده ونا یا ب شده
                   همچو جوشیده با دۀ صا فی
                   مونس ویا ر د یر یا ب شده
                   لـغــو ا صـول بـرد گـی نشـد
                   روی بلا ل چه حسا ب شـده
                   د رب سفـیـا ن خـا نۀ امنــی
                  آرزو هــا ش مستجـا ب شده
                               ****
                                 **
شمامه =عطردان – بوی خوش .
هو =آه کشیدن درد مندان –دم درویشان . 
16/7/2022
کابلی

               
                            
                 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان