بس آه سردنیمه شبی

                بس آه سردنیمه شبی خفته درد لم
                چشم براه ما ند ه ای د یدا ربسملم
                بیــد ا د شـد به ما ز راه حـق ملـل
                کس نیست آ گه ازستم وجورقا تلم

               ازخیمه شب با زی جمهوری فسا د
               جزد رد رنج وغـم نشدهیچ حاصلم 
               سر د ا ده ا یم د رره آزادی سا لها
               بیـداد وظلـم کــی کنـد قـطع تسلسلم
              کرکرده است گوش فلک جورظالمان
              فریاد بی صداست کنون رمز قـلقـلم
              آزا ده ا یم ود ر تلا ش بهـر زند گی
              همسوئی با زاغ وزغـن نیست- بلبلم
              غارتگران نظم نوین برد هرچه بود
             یر خاک وخون نشسته اینست تجملم
             آخرکشیم بخا ک پا یگاه د ست ظـلــم
              بس مدعـی گریختـه است ا ز مقا بلـم
              ازسنگ وچوب وآب ویا قوت زندگی
              د زدان ربـوده انـد عــزیزان قوافـلـم
              خا شاک ما هوا گرفت در بساط دهر
              گرد ون به هیچ کرده بر با د تبا د لم
              خـفـه نموده سحـر شیطـا ن گلـوی ما 
              د ر زیـر پـای فـیـل ببینید تحملــم 
              سر چشمۀ حیا ت ما خشک کرده اند
              جز خون د ل زخوان نیست تنا ولم
              ما باشکست جمعی به دورحجررویم
               کس را وقوف نیست زسیر منا زلم
               زاغ وزغن تشنه بخون حرف مفت زنند
               من ُنقـل گفت گـوی هــزاران محفـلـم
               یک گرده نان زخوان فلک زهرما شده
               سیری به نـا ن جـو شده از مشا کـلــم
               ا نگلیس غــدار وکــوبـا ی نا تو ا ش
               د رصد قبرغه خورد نموده مفا صلم
               همچون مترسک سر کشتـزار آ رزو
               بهــزاد روزگا ر کشیــده شما یـلـم
              اوهـا م د ین جو خـرافـا ت روزگا ر
              مشغول نموده است مرا بر مسا ئلـم
              سنگسارجهل وبی شعوری شد یم ما 
               ِجغه بلنـد وشاهـنا مه خوان فا ضلـم 
               درنطفه دی ان ای مااستعمارزددست
               فرهنگ خاموشیست عزیزان تکاملم
               اخـوان ورهــزنا ن راه کـتـا ب زرد
               ره گـم شد ند بر سراب تجاهـلـم
               تـنـد یس ما ُمهـر چلـیـپـای زند گی
              تصویر زند گا نی خود نقش باطلـم
              پیکا رگر نسل جوان است نا جیم 
              ازجیفه خوارکهنه پرستی مستاصلم  
                         ****
                          **
24/5/2022          
            کابلی


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان