جنایت پیشگان

بـه پـنـجـاه سال آخر میهـن مـان
خرابـه گـشـتـه ازدسـت یـزیـدان
زدسـت نـوکــران روس مُــلحــد
بشد کـشـورهـمـه، ویـرانِ و یـران

هـزاران عـالـم وفـاضل زمـیـهـن
بگـشـتـنـد قـتـل عـام ویـا گریزان
زخلق وپرچم بی دین که بگذشت
رسیـد نـوبت بـه بـدتـرازیـهــودان
جـنـایـت پـیـشـگانِ شــرم اســـلام
 نـدارنـد تـرس زاسـلام وزیــزدان
 بـرای حـفـظ چــوکی هــا وقـدرت
 جـنایـت های شان ناکـرده شـیطـان
 بـه بـعـــدازانـحـــلال اردوی مــان
 شب وروزخانه جـنگی هـا،فـراوان
 رسیـد نـوبـت بـه قدرت طالـبـان را
 زطـالـب ها خجل گـردیـده شیـطـان
 بـه امرآی اس آی، دشمـن به اسلام
 نمـودنـد مـنـفـجـر،شاهـکـاربـامـیـان
 بنام طالـب،ولی سخـت دشـمـن عـلم
 بـسوزانـدنـد هــزاران مـکـتـب مــان
 بـکـشــورانــتــحــاری شـــد مــروج
 بکـردنــد پــاره پــاره، جـلــد قــرآن
 بـشـد دوران طــالــب، دور اول
 رسیـد دوران جاسوسـان شیطـان
در ایـن دوره هـمـه آقـا بـلی هـا 
سرا سرچور کردند سروت مان
غـنــی وکــرزی،عـبـدالله خـایــن
فروختند میهن مان مفت وارزان
غـنی پـسـت با همکارانش زلوگر
خجـل کـردند لـوگـر،با لوگـریان
بـه دور دومِ طـالـب هـای نـوکـر
جنـایت هـا به کشور شد دوچندان
خـدایـا! لطف بی پـایـان به مُــلکم
بـداری دشـمـنــان راهـی نـیـــران
نمائی"حـیـدری" را، یــا الـهــی !
زصلـح کشورش مسرورو شـادان

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۳،۷،۲۰۲۲،سدنی