مرام وآئین

                         کتله ای خا موش را بیـدارکنیم  
                         تـزریـق آ گا هـــی پیـکا ر کنیم
                         دا کـتــر ود ا رو مهـیـا و بعــد
                         فکـــر تـد ا وی بـیـمـا ر کـنیـم

                        کتله ای خـوا بیده د رپیتـو فقر
                        د رتشکل جـمع پـی کا ر کـنـیـم
                        روشنگــری د رهمه قاف حیات
                        اند رین ره کوشش بسیا ر کنیم
                        ظلمـت زدائـی زتـنــویـر عـلــم
                        چـلچــراغ خـا نۀ ابـرا ر کـنیـم 
                        د ور فگـنیـم لاشخـوران کثیف
                        تـرک جهــا دی بـیـعــا ر کـنیـم
                        د رس بگـیـریم زپـیکا ر خلـق
                       رسـم نــو رزم بـگــزار کـنـیــم
                        از ره ای ایـثا روبا روشنگـری
                        سنگــر پیکا ر استـوا ر کـنیـم
                        زمیـن با یـر فکــر وطـنــد ا ر
                       از جُــوی مبـا رزه آ بـیـا رکنیم
                       ُمهرۀ قــد رت وتوا نـمنـدی را
                       با خرد حا صل زنیش ما رکنیم
                       خـوا بیــده های طبقـا ت وطـن
                       متـفـق با هــم رشته وار کـنیم
                      جـای خـرا فـا ت ، خـرد نـبـرد
                      د رشعــور خلـق استـوار کـنیـم 
                     همچـو آ ب وریشه بقـلب وطن
                     خا مـوش وآ را م رفـتا ر کـنیـم
                     د رتنـور خا موش و سرد وطن
                     شعله ای رزمنـده پد ید ا رکنیم
                    خرد رزمند گی وحق خواهی را
                     وا رد کــرد ا ر وپـنــدا ر کـنیـم 
                    قـد رت ونیـروی توانبخش خلق
                    د ربسا ط زنـد گی آ شکا ر کنیم
                    آ تحا د د ر تشُکل حـق وحقـوق
                    د ر هـمه شئـون بر قـرار کـنیـم  
                    سا زمـا ن ، شــورا، اتحـا د یـه 
                    وسیله ای زنـد گی شما ر کـنیم
                    تشکُـل صنـفــی بـیــع وشــراء
                    رهـنمـای زنـد گی د ر کا ر کنیم
                   داکـتر ما مور ، دهقا ن وکا رگر
                    تشکُلی بهـر شا ن سا ختا رکنیم
                    قــد رت قـهــا ر ستـم پـیشگا ن
                   با نیــروی ا تحـا د مهــا ر کنیـم
                   بحرمواج ، کوه ودشت فکرخلق
                   پا ک ز ا ند یشه ای اغیا ر کنیم
                   با خــرد جـمعــی وا یـثـا ر خلق
                   بهشت بـریـن را اعـمـا ر کـنـیـم
                   کـتـله ای وسیع زن ومـا د را ن
                  سازما ندهی همچو پود وتا رکنیم
                  آ ئیـنـه ای جـهــا نـمــا ی زنـا ن
                   پا ک چـو گـوهـر شهـوار کـنیـم
                   سنگــر پـیکـا ر ز نـیــروی ز ن
                  پرعــده زین قـوۀ پا سـد ا رکـنیم
                  زند گی بخش قد رت ونیروی زن
                آ فــرینش گا ه نـو ا فـکـا ر کـنـیـم
                 با زوی زن بـا خــرد وعـلـم وفـن
                 کــوه هـنــد وکش استـوا ر کـنیـم
                 د ر صـف پـیکـا ر زنـا ن جســور
                 ملالی ، ژا ند ارک عــلمــدار کنیم
                 بـهــر زهــا ئـــی زنـفــع خــودی
                  منـا فـع خـلـق را ا ظهـا ر کـنـیـم
                 د ر همه حا ل فکـر رعـا یت خلق
                 بر سـر مـفــا د خـلــق اسرار کنیم
                 بهــر نجــا ت گـــدا ا نـد یـشگا ن
                 جـا ن فــدا د ر راه وقــا ر کـنـیـم
                روشنگـری د ر هـمه سطـوح فکـر
                برا برهـمـوزن بـیک مقـد ا ر کنیم
                جهـل زد ا ئـی و ا وهــا م ستیـزی
                د رهمــه ای ا کـنـا ف د یـا ر کنیم
                زمین شعــور خـلـق آ بیا ر چو شد
                بعــد ا ز آ ن دعــوت بـیـلـدار کـنیم
                فـکــر و کـیــد و وهـــم اخــوان را
                زا یـل ا ز ا نـد یشـه و ا فکا رکنیم 
                با خــرد ود ورا نـد یشـی وهــوش
                رفــع جـنـا یـا ت استعـمـا ر کـنیـم
                خاک خوریم نی خورش خوان غیر
                از تـلطـف هـای د شمن عـا ر کنیم
                کـتلـۀ خا مــوش و بیــد رد ونـنـگ
                 تـد ا وی با وا کسن پـیـکا ر کـنیـم
                 آ گـهــی بخـشیــد ن خـلــق فـقـیــر
                 روشنــی بخشــی ا خـتـیا ر کـنـیـم
                 خــرد جـمعــی بـریـم بـا لا بعــرش
                 سرنگون از فکر خلق سا لا ر کنیم
                 فــرس وحشـی ای طـبـیعـت کــور 
                 از رهــی عـلــم رام ومهــا ر کـنیـم
                  با هــزاران گـل رنگـیـن وقـشنـگ
                  مـلک خــزان دیــده را بهــا ر کنیم
                  ا ز شرا ب نــور برگـهــای خـلــق
                  رفــع خـمــا ر د فـع خـمــا ر کـنیـم
                  دَ ین خود د ا نـیـم خــرفــا ت ُکشی
                  شهــر ونـدی عـلــم – برقـرار کنیم
                  فکـر آ فـتـا ب مـدا ر ظـلمـت زدای
                  د رد ل  تا ریکــی بـرمــدار کـنـیـم
                  قــوم پـرستـا ن د روغـیـن نـفـا ق
                  د ر بهشت فکر خـلـق خـوار کـنیم
                   بند گا ن پول – قوم سالاران پست
                   این فــواحش اجیـر شرمسا ر کنیم
                   بر خــرد جـمعی وفــرهـنـگ خـود
                   زنـد گـی بخشیـم وا فـتـخـا ر کـنیم
                   سا قـیــا لـعــل مــذ ا ب عـشـق ده
                   تا د ل خـوا بیـد ه را بیـد ا ر کنیـم
                  آ ئینه ای فکــر وشعــور خـمــوش
                    پـا ک ز اوهــا م وزنگــا ر کـنـیـم
                    سـا قـیـا رطــل گــرا ن عـشـق آ ر
                    تا ا ز آ ن هشیا ر وطـنــد ار کـنیم
                   آ تش شور شعـله ور سا زیـم بد ل
                   غـلغــلــه بـر پـا د ر ا فکـا ر کـنیـم
                   از مـی وطــن شـمــول د ه سا قـیـا
                   تا هـمه شمـول هـمه پنــدار کـنیـم
                   با هـمه ا نــواع هـنـر هــا ی رزم   
                   تــوده را روشن ز ا نــوا ر کـنیـم
                   نیشنـلیــزم فـا رغ ا ز قــوم ود یـن 
                   مــوتــور پـنــد ا ر وهـنجـا ر کـنیم
                   مـلـت پرستی کـنـیــم آ ئـیـن خــود
                   خـد مت خـلـق ووطـن شعـا ر کنیم 
                   قوم پرستا ن– د ین پرستا ن دروغ 
                  د ر لجـنــزار خـود ش انـبـا ر کنیم  
                                  ****
                                     **
برای فرمایشات اخیر آقای بایدن در قسمت دوستی .
        ای آنکه به اقبال تو در عالم نیست             گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست  
        مارا بجهان بهتر ازین یکدم نیست              کزنیک وبداندیشه وازکس غم نیست            
چین ، روسیه ، هند وایران فریب نیرنگها ومقولات جدید شمارا نمیخورند وزمینه برای تجهیز وتمویل داعش رامهیا نمی سازند،اگر شتر خو دیده صاحبش هم خو دیده .
* کتلۀ خاموش = حدودا از 35 میلیون نفوس افغانستان 33-32 میلیون نفر را احتوا میکند، از داکتروپروفیسرگرفته تا انجنیر، معلم، پیشه وروتا دهقان وکارگررا در بر میگبرد .
* پیتو  بروزن ده نو= جای آفتاب گیر ودیوار قلاع .
* نیشنلیزم فارغ از قوم ودین= برضد نیشنلیست های درغین ودین خویان مدعیان قوم پرستی کاذب وتنگنظرودروغین ، وطن پرستی بمعنای حقیقی کلمه .
* وطن شمول =شخص مبارزی که راجع به همۀ وطن وهمۀ باشندگان آن یکسان می اندیشد ، نه چون رهبران اجاره ای محلی وقومی .
* فکر وطن شمول = ضد افکار ونظرات رهبران کذائی که افکارشان فقط درمحدودۀ گروه وقوم محصور است ،مبارزی که راجع به منافع تمام خلقهای وطن همسان می اندیشد ومی رزمد . با تاسف در شرایط فعلی ما یگانه ملتی درپشت وروی گیتی هستیم که رهبر همه شمول (رهبرملی) با فکر همه شمول نداریم ، رهبری که ملی فکر کند وبهر منافع ملی وارزشهای ملی با مرام ملی مبارزه کند .
* اوهام وخرافات و افکار منحرف فکر وذهن مردم رابه سکر تعصب ( قومی- زبانی) تخدیر نموده است .
*دلالان استعمار وچوبکی های اجیرشان قومپرستی کاذب ودین پرستی دروغین را بخاطر افتراق ذهنیت خلق وهمۀملت افغانستان بدستوربادارن خبیث شان در بین مردم اشاعه وترویج می نمودند .
* جهل ، بیسوادی ، خرافات واوهام پرستی کتلۀ وسیع مردم رابقهقرای بیشعوری سوق داده که علاج ودرمان آن روشنگری است .
* کتله بیکاراطراف واکناف مملکت که در پیتو فقر وخرافات غرق هستند ، باید بانیروی خرد ووطن پرستی وملت پرستی با روشنگری نجات داده شوند .
* با مسرت که طبقات وابستۀ استعماری (بورژوازی بروکرات ، بورژوازی کمپرادور، تاجر دلال استعماری ، فئودالهای وابسته استعماری ) قوماندانان شریر ودزدان کثیف جهادی ،فعلا گم ودود ومردود شده اند ، باید بقایای افکار ایشان از ذهنیت خلق وافکارملت افغانستان پاکسازی شود .
* آزادی حقیقی زن با کسب خرد وعلم وبا ایفای وظیفه قدرت مولده در خارج خانه وبا تنطیم درسازمانهای اجتماعی برای دفاع از حقوق شان مقدور است .زنان مبارز وجوانان مبارزباید درین راه پیشقدم شوند ، نمایش کاغذ بازی وگپ های پرکن فقط وسیله گمراهی است نه کار واقعی .
3/7/2022
کابلی