پیوستگی بخلق ز اغیار برید ن است

              پیوستگی بخلق ز اغیار برید ن است
              دربارگاه خد مت خلقها رسید ن است
              از قیـد وبنـد خویش رهـا ئی بیگما ن
              بر با م افتخا ر چو عنقا پرید ن است
         

    با خلق امتزاج چوخون دررگ وجود
             حرف نگفته ازدهن خلق شنید ن است
             روشنگـری وپخش عـلـم نجا ت خلـق
             د ر قلب خلق دانۀ الفت کارید ن است
             هــم با وری وروح پـذ یرش هـمـد گر
             درجسم خلق روح محبت دمیدن است
             د ر بحر آرزوی خلق غـرق در شتاب
             فکری بنفع خویش نمودن دزدیدن است
             آمـوختـن ز خلـق وبا خلـق زنـد گــی
             پروانه وارگردشمع خلق گردیدن است
             رفـتـن بکنه ذره ذره میراث رزم خلق
             حرفی ز اندوه د ل خلق فهمید ن است
             ایستاد ن استوار وگذ رکردن از حیات
             بر د ست اقـتــدار خلـق بـوسید ن است 
             با صد هــزار رشتـه بخلـق بستن امید
             ُکپنگ زتا رو پود خلقها پوشیـدن است
            یک لمحه درخیال خودودرهوای خویش
            نفـع خـداوند گار خلـق نا د یـد ن است
            رفتن چوآب زندگی درعِرق خلق بشوق
            برآ سمان خا طر خلق پر کشید ن است
            در قعر زند گا نی خلق د رتلاش عشق
            د رآسما ن د یده ای مردم پریـد ن است
            صد رنگ شگفتن وصد رنگ عطروبو
            خلا قـیـت بخد مت خلق هـا تپیـدن است
            یک قطره بیش همچو گهرسازش هوس
            خون هزار رنجبر مسکین مکید ن است
            دورازکویرخدمت خلق دربهشت عـد ن
            ازمرد وزن خلق و وطن شرمید ن است
            از برگ عشق خلق به لوح مزار خود
            بر عرش مخدومی خلقان رسید ن است
            پیکاربهرنجات خلق زظلمات درد وغـم
            خورشید خلق گشتن وامید تا بید ن است
            ازعشق وشوروشوق شدن خاک راه خلق
            خد متگار خلق ووطن خود نامید ن است
            با شیـره ای حیا ت وتـوان بر امید رزم 
            راه نجـا ت خلـق بجـا ن پا ئیــد ن است
            با خلـق همعنا ن شـد ن د ر سنگر نبرد
            عـلـم نجا ت خلـق زخـلق فهمید ن است
            آسا یش ورفــاه خـلـق جستن د م بــد م
            از بهر خلق طرح نوی آ فرید ن است
            د وری زنفع توده ای عوام به لمحه ئی
            فکری به نفع قوم وقبیله چا پبد ن است
            راه صواب سر به ره خلق نهاد ن است
            وزغیر رمیدن وبه مرد م رسید ن است
            پرخود نمای عرض وجوددرغرورشرم
           حرفی زفهــم دانش خلق نا فهمیدن است
           برضد سود خلق – بغیر،یک نظر هوس
           عشق وطن نفهمیـد ن وسر پیچیدن است
           لبـریـز عشق خلق شد ن د ر تنـور رزم
           با د رد خلق خوی نمود ن پرسیدن است
           کوه حریق جهل خلق کشتن با روشنگری
           نفع وطن وخلق همیشه پا ئید ن است
           پیکا ر ضد جنا یت اخوان بی خرد
           آرامش ورفاه خلق ها پا لیـد ن است
            محو رۀ نجا ت گشتن پر ا مید وعشق
           برد وستی وخدمت خلق با لید ن است
           افراد ا ین چونینی اند ر صف نبرد
           پیکارجوی صاحب ایمان گزیدن است
           در بیشۀ سینه ای توده عقاب وشیر
           دانه دانه بهر نبرد چیده چید ن است
                          ****
                            *8
 کپنگ =تن پوش – جلیقه زمخت .
18/8/2022
 کابلی         


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان