د رد لی که عشق انسا ن نیست

                   د رد لی که عشق انسا ن نیست
                   گر بود نور عرش انسان نیست
                   سر کشد گـر زقـلـه ای خورشید
                  غـنچـه خـور بود افـغـا ن نیست

                   بـرد ن رنج زنـد گــی چــون مـا
                   سهــل ومفـت کا رآ سا ن نیست
                   نشکنـد سر خـود بسنگ فغـفـور
                   پیش سنگ صبور جا نان نیست
                  سر شکسته ز خـا ک مـا رفـتـنـد
                  ُجک این خا ک د رجها ن نیست
                  چون شها ب است سنگ کوه ما
                  این بهشت و جای شیطان نیست
                  نکشــی رنـج تحـقـیـق هـیهـا ت
                   برهمه روشن است پنهان نیست
                  رنج آ زمـا یش بـیهــوده مکــش
                 حا جـت با ر با ر امتحـا ن نیست
                  ظـلــم وبـیـد ا د استعـما ر گــران
                 کمـتــر از جــا م شـوکـران نیست
                 د ر لجـنـزار استعـما ر - غـیر از
                کـشتـن وبستـن وزنـد ا ن نیـست
                پیش قـراول رسـم جنگ واستـیـلا
                جزچـپا ول چوور و بحـران نیست 
                زیــر بـیــر ق رزم جـمـع شــد ن
                د رد خلق را جـزین درما ن نیست
               خلق ها باهــم ا نــد برابـر ودوست
               اخـتـلا فــی بیــن یــا ران نیـسـت
               رزم خـلــق از بـرای زیستـن است
              بهر پکــول وتـوت و تلخـان نیست
               هـمسوئــی اتحــا د بـیـک مــرام 
              راه پیــروزی بهـتــر از آن نیـست
              بهــر د ستـا ن خلـق سا زما ن ها
              کمتراز رخش وگـرز وسنان نیست
              بهــرا یـمــا ن وعـشق سر دا د ن
             اینچنین مـرگ مفت وا رزان نیست
             تـبعـیــت جهــا ن ز امــریکا
             رســم وراه نـیک مــردان نیـسـت
             تحــریم وانجـمـا د هستــی خـلـق
             کمتـر از تـنــد ر وتـوفــا ن نیست
             راه نجــا ت ومنـفـعــت خـلــق
             راه د یـن بـا زی اخــوان نیست
             با " مسلما ن خوب گفـتـن خود"
             راه نجات خلق – مسلما ن نیست
             قــومیت سنگ راه پیکا ر است
            قوم پرستا ن کا ذ ب افغا ن نیست
            آنکه بر سنگ وخا ک خیا نت کرد
            کمتر از د یو ود د شیطا ن نیست
            با خیـا نت پیشه خیـا نت گــردد 
            چشمه ای آهو بی تا وا ن نیست
             راه منطـقــی نجـا ت خـلــق
           راه خد مت برای رحمــا ن نیست
                      ****
                        **
* راه خدمت برای رحمان نیست = منظور راه تنگ نظراه ومشئون از غرورتعصب بیجای رحمانف است .
*مدعیان "ازدواج دین با تعصب قومی"، ارجحیت اسلام خوب خود را براسلام بد مخالفین علم کرده اند، که بهر طلاقت طلاق را ایجاب میکند .
* هور = خورشید .
کابلی


               
                
 


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان