دریــای خــون

خالـقـا شـد مـلک مـا ویـــران زنــا اهــلان دون
سـالهـا شـد مـلـت مـان گـردیده انـد،غـرقه بخون
قـرب نـیـم قـرن اخیـر،افغان ستان گـشته خـراب
دشـمنـان مُـلک ودیــن مـان،هــارنــد  درجـنـون

زنـدگــیِ اکــثــر مـــردم بـــه زیـــر خــط فـــقــر
 نـخـبـه گـان کـشـورم،راهـی شـدنـد در پولیگـون*
شـد حــدود سـه مـلـیـون،هـم میـهـنـان مـا شـهـیـد
بالغ ازشـش مـلیـون دیگـر،گـشـتـه ازکشوربرون
آنـزمانیـکه غـنـی،آن پست بی نـامـوس گـریـخـت
شـد بکـشـورهـرج ومـرجِ نـاگـهـان، ازحـد فزون
مـیهـنــم کـانـجــا بــودی دایــم کـمـتــر فــاضــلان
بـاوجــود آن بکُـشـتـنـد آنـچــه بـود، ازحــد بـرون
رهــبــران جــانــیــان، انــد ر لـبـاس خــا دمــــان
کــرده اندچـوروچـپـاول،ازوطـن بی چـنـد وچــون
 خــورده اند ایـن بی خـدایـان حق مظلـومان هـمیش
 هـیــچ رحـمـی هـم نـداشــتـنـد بـریـتـیـمـان،زبــون
 آن یکی با ریـش بلنـدتـر،ظالمـی اسـت بـی بـدیــل
 آخـرش راهـی شـود، درقـهــردوزخ ســر نـگــون
 جــانـیــان بـیـحـد نـمـودنـد درمـیهـنـم قـتـل وقـتـال
 دشـت وصحرای وطن،ازخون شهـیـدان لاله گـون

آنکه از حکمـت نـدارد،ذره بـوئـی در مـَشــام
کردتصاحب لـقب قصاب کابل، ازکشت خـون
کـن تـو آخـر یا الهـی،رحم خـود بر مُلک مان
ده نجـات افغـان ستـان،از شـرِّبـی دیـنـان دون
 عـاقـبـت ایـن جـانـیـان نـزدتـو آینـد بـر حساب 
 بس کن دیگر"حیدری"،تحریراین دریای خون

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۲،۹،۲۰۲۲،سدنی
*- پولیگون ،قتلگاه بی گناهان کشور توسط نوکران اجانب.


اخبار روز

19 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان