شورو مستی ها د رمیخـا نه نیست

                         شورو مستی ها د رمیخـا نه نیست
                         می پرستا ن را بکف پیما نه نیست
                        د ر خـرا با تخا نه ها  د رمیکـده ها
                        با ده نوش، عا شق، مستا نه نیست

                        نشه تا زان عــربـده کشا ن کجا ست
                        شهرخاموش است یک دیوانه نیست
                        چـنگ وتنبـور ا ست خا موش بینـوا
                        خفته د ر گور سکوت ، ترانه نیست
                        تـوفـا ن ا نـد وه ُرفـتـه شهـروکـوی
                        دا د وبیــد ا د هــای رنـد ا نه نیست
                        سر نهـا ده کــوچـه بر زا نـوی غــم
                        قـیـل وقــا ل مستـــی شبـا نـه نیست
                        سا یـه ای د یــوا ن بـر د یــوان ها
                         در بیا ض عشق خلق چغا نه نیست
                         نفــرت انگیــز ا ست تـا ریکی شب
                        از شفـق داغ سحــر نشا نـه نیست
                         شمع هـا بر خـا ک افـتـیـده خموش
                         و ز و ز بـا ل وپـر پـروا نـه نیست
                         شهر تا ریک است وروزن ها کـور
                         تا ر نور د رشیشه های خا نه نیست
                        چـون غــریق بحــر د لهــا بی صــدا
                         خا موشی را سرحــد وکرا نه نیست
                         سا ز هـا د ر پس پـرده ای سکـوت
                         زنگه های سر خوش رندا نه نیست
                         از شـرنـگ پـا ی سا قـی نیست ا ثر
                         سا قی مستا نه ای ُد ر د ا نه نیست
                         قــل قــل مـیـنـا شکستـست د ر گـلــو
                         د ا نه دا نه رف رف پیـمـا نه نیست
                         مـی پرستـی هـا نگـاه داریم بـه د ل
                         گرچه یک خم در همه میخانه نیست
                         قحـط سـا لی هـا ی بـا د ه تـرکـتـا ز
                         مصرف وخـرچ مـی روزا نه نیست
                         بـر خــط پـیـمــا نـه کشیـد نـد خــط
                         آب هستی د رخــم وپـیـمـا نه نیست
                        می پرستا ن د خـتـر رز د ر حجا ب
                        پرد ه پوشی ها ش جا ودا نه نیست
                        د ل مـا  ُپر د اغ ز ســود ای شـرا ب
                        یـا د خـیا لش کــم از زولا نـه نیست
                        بـا شرا ب خا نگی د ل خـوش بـد یم
                        آنهم ا ز تـرس عسس پنها نه نیست
                        جای عـطـر د لکش و خوشبـوی رز
                        باغ هــا بـی بـوی مــروا نــه نیست
                        مـی کشیم د ر پیری حسرت شرا ب
                        یـا د جـوانـی بجــز ا فـسا نه نیست
                                         ****
                                           **
رف رف = بوسه های کنج لبی .
کابلی