عبد شیطان

الا ای عـبـدالله جان،عـبــد شیـطـان
چـــرا نـوکــرشـدی،نــزد پلـیـــدان؟
بـدادی خلـق پنجشیــررا خـجــالــت
الا ای نــاخـلـف،بـی دیــن وایـمـــان

هزاران حیف،ازکلکهای که شد قطع
برای چـون تـو،یک تـرسـوی نـادان
تـوداری میکـنـی خدمـت بـه دشـمـن
نـفــاق افــگـن شــدی،دربیــن یـاران 
عجب گفتـنـد ترا، مـاری بـه آسـتـیـن
عجـب تشخـیصی ،ازفـاقــد زایـمــان
نبــاشــد کــارتـو،جـزخــود نـمــائـی
نــداری قــدرتــی،هـمچـون غلامــان
نهـــادنـد نــام تـو،کـشـمـش ولـی زود
زدنـد چــوبـی بـه...نـت جـمع عـدوان
نمـایـد"حـیـدری"عرضـش بـه خـالــق
که ســازد مُـلک مــان،آرام وشـــادان
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۰۲،۰۱،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا
 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان