د ود ی زچا خوری

....حقـق همچو کــرزی پر کشیده
زیک توبره تو گویی سر کشیده
                         با تپانچه عارض خود لاله گون
                         از تغا بن می کنند ، ساز فسون

روگرفته از دوعالـم ، سوی او
از لـوندی پهـلو د ر پهـلوی او
                           نور د ل در کشور آئینه نیست
                           فضل ودانش درسرآئینه نیست
جــام اسپنتاش لبــریـزان دُرد
دررکوع درمعبد دونان ، گرد
                           فـرق سای شان ، تاج یاوری
                           شهـد پیمای هوای خود سری
تاج عزت برسرشان پرجلال
فخرعالم گشته اند ازین کمال
                        غیرت امداد عصای دست شان
                         تیـرپشت وتاروپـودهست شان
با د پیما ئــی صعود کا ئینا ت
کورخوانی درس راستی حیات
                        لاف دانش سرخط شرمنـد گـی
                        مسطر ابـواب ، سطر بنـد گـی
ناف شان بسته به جفت ناکسان
دایه های مهـربان وشیر دهـان
                        هرعمل برعلم ویژه راهبر است
                        نوکری را هم قــران دیگر است
هرچه می آری به تکرار عمل
خوی توگردد ، بیرون ازجد ل
                     درشباب چون خم کمر شد بیدریغ
                     کُند شود تیزی غیـرت ، زیر میغ
گاه  دست بوسی تُنگ شوکران
بو لهب، پیشوای د ین نو جوان
                      لطف رسولان ، رهین یون شود
                     طاقت افزائی به غیر افزون شود
معجون هستی شود سرشاربنگ
سفستـه بافــی شـود بهـر جفنگ
                     نوکــر ارباب مــردی ســر کنــد
                     د ر ضلالت خلـق را ، راهبرکند
پیشوا گــرد د بر نا مــرد مــان
بر فسون شیرازه بند خا دما ن                      
                      نوکری چیست ؟ نقد آبرو باختن
                    " رخش زبــونـی به میــدان تاختن"
خط دیورند را بیک دو باختن
کنفرانس ا زبهر دزدی ساختن
                        تیــغ بــر اقـــوام ملـت آختـن
                      رایت غیر را به دوش افراختن

پول شمران خواستن ، انباشتن
ابقای چــوکی ز اغیـار داشتن
                  گرچه ازپستی پلشتی عاری نیست
                  چون شود ؟ کارها اختیاری نیست
چون همه محکوم به حکم غاصبان
سر به سجــده برَِد ر اغوا گـــران                                                              
                         امــر ارباب وخـــدایگان بــود
                         کا رشا ن زانـرو پـریشان بود
   لیک بر سرلـوحۀ عــرش جها ن                 
حـرف نسخ شان بر همــه عیا ن                  
                         راه مــرد م از ره اینـان جد ا
                         راه مــرد م راه رزم تـوده ها
  تــوده باید بشکنــد چــرخ ستــم
  چرخ بیــداد چرخ استعمار هــم
                   چــرخ استعمــار با یـد لنــگ شود
                   برسرشان چرخ گردون تنگ شود
   چرخ استعما ر با یــد خرد شود
   دست استعمــار بایــد خرد شود
                     چرخ استعمار ونوکرهای شا ن  
                      خرد شود باید بی حرف وگمان
  عین وغین رهبر این آرکستر است
  تک نوازانِِ گــروه ، چند نفر است
                       می کنند سرنا پف از سر کلان
                      پای کوبان چرخ زن بازنگران
 مجلس آرائــی کننــد بهــر فریب
 د لقــکان اجنبــی ئــی ، نا نجیب 
                        ****
  نوت:                        **
─ آقای لطیف پدرام وخط دیورند.
─ کیسه های پول از ایران گرفتن آقای کرزی.
─ ابقای چوکی آقای اسپنتا به زور اخطار دولت جرمنی.
─ آقای یون وآقای طاقت اقوام غیر خودی راحرامزاده وبیگانه پنداشتن.
─ تدویر کنفرانس آقای رسول رهین بابت امیر حبیبالله کلکان در لندن.
─ معاش وبادیگارد ...از آمریکا گرفتن وتبریک گفتن پیروزی دشمنان امریکا ، سپاه پاسداران در سوریه وخودفروختگتان افغان (طالبان از قماش دیکر) را قهرمان خواندن آقای محقق در مجلس محبان اهل بیت در ایران.
─ ارتزاق از دالر سبز وکسب نور وروشنایی از پرتو افگنان اغیارو سهمگیری در گروهک نحات آقای دانش.
کابلی
سه جنوری 2017

 
/


 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان