وطن ازدست ما رفت

وطن داران،وطن،ازدست ما رفت
همـه بــاغ وچـمــن،ازدست مارفت

همه جانی
همه خائن
همه نوکر
شده اند،
ارگ نشینان،
که باشند بندهء
زر
نباشند هیچ یک،
 درفکر
کشور
همه اشخاص صادق
همه عالمان میهن
همه خادمان ملت
فراری
گشته اند،از
کشور

شـویم باهـم برادر،اهـل میهـن
بغیرآن،وطن ازدست ما رفت
همه روزه
کُشت وخون،
همه روزه انتحاری،
همه طالب است و
داعش
همه دشمنِ
ترقی،
همه غاصبان، 
کشور
سرنگون سازیم،این ارگ نشینان
شویم پولاد،وطن ازدست مارفت
بیائید چاره سازیم
همه این پول
پرستان،
که باشند
نوکران
سعودی های جانی و
پنجابی های 
بد اختر
شده اند
از الف تایا
خصم این،
کشور 
نفاق اندازی باشد،کار این دونان
با نفاق ما،وطن ازدست ما رفت
توای ملتِ با درک
توای عسکرفدائی
توای پلیس بیدار،
شوید جمله
با هم،
نگذارید
خائنان را
عدوی میهن ما را
که هستند،درفکر 
ویرانی،
 کشور
چه تواند
حیدری،فرد مهاجر
دور ازمیهن،
که نباشد ش
دگر راه
به جزاز دعا به،
یزدان
قادرِ توانا،
آن داور
که به یدّ
قدرت خود،
بکند حفظ
کشور

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۰۷،۰۱،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان