زیبا پرستی

     زیبا پرستی صیقل دهد آیینه ای پندار را
ذوق خمیازه بهم  آرد پرتو دیدار را
گربهم دوزم مژگان حقیقت آرای خویش
داغ محرومی یابد لذت کشف اسرار را

از تعلق بیرون آمدن کم نیست ازسادگی
با دنیادارزیستن درنظرآرد دارومدار را
لیک :
حب جاه ومال دنیامایه ای درد سراست؛“
   می زنی آسوده منزل کم بگیری بار را

دردهرزیستن بارتضاد بردوشت بنهاده است
با پدیده هاساختن پیش کشد چاروناچار را
اما همت مردان در جهان اصل و مجاز
در پی نیکان بپوشد کسوت احرار را
محرم خوبان بودن در کعبه و دیر مغان
یک جا یابی خلعت شهود،جای دیگرزناررا
خو کردنت با نیک وبد درین دور پررقم
جنون تضمین سازدعزت سبحه و دستاررا

آسایشت آیینه پرداز علم است وحیا
میرسی آسان به مقصدگرکش نه کنی تاررا
ازخود کمی بیرون آ ودر سرشت افگن نظر
جوهرت فیض بخشاست طبع خواب آلودغفلت کاررا
اتش عشق و جنون غیرت  آرای  پروانه شد
میزنم خویش به گلخن، نفی سازم طبع هوشیاررا
ای در فریب وهم وظن، براباطیل متقن
در محیط عقل گام زن،بشکن فتنهء تومار را

فروغ انزوا و زوال راهیست به شهر وصال
روزی سر کنی بادیه درآغوش کشی یار را

         از دیوان قلمی
       کابل : دوم سپتمبر  ۲۰۱۶
  م.ش.فروغ
 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان