مید اِن  مزار

                باز سودای اناالحـق د رسراست
برخدایی شوروشوقم رهبراست
صــد سپـاره از الف دارم بیـا د
از حد یث نفـع خـود شاد م شا د

سینه ام مملو زحرف قهــرما ن
صحیح اقــوال د رجمـع مهـا ن
مکتب من ، مد رسـه ،دانشکـده
آن جهــا د چــور د ر ظلمتکـده
درس استاد نــوکــری د شمنان
د شمنـان خـاک وملت غاصبان
داد فتـوا برحـــرام زهـــرمــا ر
مرجــع تقـلیــد آن مــرد عیــا ر
کرد محــرابش تغییرهمچـو قبا
سوی روس شد در نمـاز بیریا
کمک غیـر قــد رت وتــوان او
همچوخـون جاری درشـریان او
بم به روی دشمنان افگند غلام
بر هــزاره پیـــرو خــط امــام
با مخالف کوچه کوچه جنگ نمود
صاحب وزارت جنگ وجنــود
اند رین پیکار نـور، ذ والکمال
کـرد تحصیل مکارم وخصال
اودرین مکتب آموخت کارها
دانش وفضل کسب کرد انوارها
اند رین کانون مصفا شد شفاف
آبدار شد، تیغ آختــه ازغلا ف
پرتلاطن گشت وموج کوه شکن
گشت عاری ازخصال جسم وتن
منبع نور گشت وجهانتاب شد
ذ ره یی از نــور او آفتــاب شــد
آسمان نورد شد وهم کاسه اش
پاک دینان همنشین خاصه اش
از خــلایق بر تر ووالا کهــر
از خلایق د ور د ور والاتر
صاحب دستگاه عریض وطویل
شاخ برنتی در نزد ش سجیل
بهرخویشان او تعزو من تشاء
بهر د شمن او تذ ل ومن تشاء
وانگهان اوعکس خود د رماه دید
پیش خودمکشوف یک شاهراه دید
دیگرش جز فکر انا الحق نماند
خویش را بر جایگه حق نشاند
آن حضیض خاک ازیادش برفت
سمچ ومغاک از یاد ش برفت
آن پلشتی پستی از یاد ش ببرد
زیرپای دیگران پس خورده خورد
یک قلم جز حرف اناالحق نگفت
نی زخرد یکد می حرفی شنفت


از برای سود خود اخوانیا ن
خالقش گفتنــد ونور نوریا ن
غافــل از د نیا ودار زند گی
غا فل از افسون مار زندگی
غافل از نشیب وفراز حیات
غافل ازتغییرورسم بی ثبات
غافل ازدار حیات دارممات
غافل ازداریکه نیست ازاونجات
حشمت وجاه چشم بیدارش ببست
پول وثروت پای کردارش ببست
تیره شد پند ار روشن بین او
جزبه سب نکشود گفتار، کین او
شهرمزارروح وجسم وجان اوست
همچومحمود، غزنوی نشان اوست
می شود محمود زغزنی کرد جدا
زنده سا زی را جدا از مسیحا
لیبل او کرده اند "مید اِن "مزار 
بعد خــدا د ست مــزارپر نگار
بی مزاراوهیچ هیچ هیچ شود
درکلاف بی حضوری پیچ شود
زان سبب دل بسته برمزارخود
چون کند باحشمت ود ربارخود
او بد ینسان بهرخود دارآفرید
دار د نیا را برای خود گـزید

20/جدی/1396
کابلی 

                             


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان