قــدوم نـحــس

 

 

 

ازقـدوم نحس بـی دیــن، گلـبـدیــن
کُشت وکُشتارهرطرف ازتیغ کین
شــد بـه صــدهـا انـتـحاروانفجـار
بـاعــث قـتـل هـزاران هـمـدیـــار


حملات دشمنان وطن

با دیدن حملهء دشمنان وطن، برادران کرزی وطنفروش درهوتل انتر کا نتیننتال کابل،قتل وزخمی کردن عدهءبی بیکناهان،سرودهء ذیل برایم
الهام گردید.
قرارخبرهای فارسی بی بی سی ،در سه ماه اخیر،از اثر حملات انتحاری،انفجاری ،سربریدن ها وتیرباران کردن های برادران کرزی
بیشرم ودوستان داعشی غنی وهمکارانش ،درمرکزفرهنگی کابل،در  
جلال آباد،درفرماندهی پولیس پکتیا،درغزنی ،درقندهار،درمسجد غور، درمسجد امام زمان (عج) درکابل،دردانشگاه مارشال فهیم،درتخار،در  محلهء دیپلوماتیک درکابل،دربلخ،درشمال افغانستان،درفراه،در
هرات وبلاخره درسراسرکشور،حتی درمراسم عروسی ها، هزاران
هموطن بیگناه ما یا زخمی شده اندویاجانهای شیرین خودراازدست داده اند. خسارات درملکیت های عامه ویا شخصی بیحد زیاد میباشد.
این همه ازدست طالب های برادران کرزی وداعشی های دوستان "ع وغ "،خائنین ملی میباشد.
مردم مصیبت دیدهءما باید با هم یکجا شده واز این حامیان وقاتلین مردم
ما انتقام بگیرند.          با توفیقات الهی
 
قــدوم نـحــس
ازقـدوم نحس بـی دیــن، گلـبـدیــن
کُشت وکُشتارهرطرف ازتیغ کین
شــد بـه صــدهـا انـتـحاروانفجـار
بـاعــث قـتـل هـزاران هـمـدیـــار
روزوشب افغانستان ماتمسراست
چون زمامداروطن،یک بیخداست
اوشـریک ایـن هـمـه قـتـل وقـتـال
با هـمـه گـرگـان وبـاخیـلی شغـال
"ع وغ" با اتـمــروگـرگــان پـیـــر
جمـلـه باشنـد درجنـایـت ها مدیــر
غـضـب دارائـی عآامـه کار شـان
ظـلـم بـرمـلــت بـود کــردارشـان
مـی نــدارنـد تـرس از روزجــزا
غـرق بـاشنـد درفَسـاد ودرخـطــا
میرسـد روزی رونـد درزیرخاک
هیچ ندارند ترس ازآنروزونه باک
وانـگـه دورازجـمله مـال وازمنـال
بی نـتـیـجه،هرچه دارند، قیل وقال

"حیــدری" دارد بـلـنـد دست دعـا
تـاکـه جـانـی هـا شـونـد،اهـل فـنـا 

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۲،۰۱،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا

 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان