خائن بی ایمان

ای کرزی بی غیرت ،ای خائن بی ایمان
ای دشـمـن خلـق ما،ای حامـی طـالـبـــان

طالب کیست؟
داعش کیست؟
توئی طالب
غنی 
داعش و
همهء ارگ نشینان،
باند قاتلان ملتِ
افغان
ای کرزی نامرد،ای بی خدای شیطان
تـاکـی؟ بـرادران تـو،باشــنـد قـاتــلان
ای هموطن
تا کی فریب 
جانیان؟
تا کی فریب قاتلان
تا کی فریبِ
ارگ نشینان 
نا مسلمان ؟
حامیان قتل وقتال ها
طراحان
انتحار ها وانفجارها
و صد ها فجایع دیگر
ای خائن ملی،ای بی شرف بی وجدان
تا کی توئی یاور،داعشی ها وطالبان؟
تو هستی شرم قندهار
غنی شرم لوگر
عبد شیطان، شرم
پنجشیر
ندارید ذرهء غیرت
ندارید  شمهء 
وجدان
رها دارید جانی ها، کشور افغان
روید درگـورویا، درنزد باداران
ندارید
غیرتی را
که گیرید
مسؤلیت های
کُشت وکُشتارِ
هموطنهای 
بی گناه ما را
دراین روزهای آخر،ای جمع نامردان
سـبـب گـشـتـیـد قتـل صدها،همد یاران 
الا ای هموطن تا کی؟
نظاره گر
چو گوسفندان
قربانگاه
بسوی تیغ 
قصابان،
بپا خیزید کنید ویران
منزلگاه
قصابان
خصم ملت افغان
بپا خیزید
بپا خیزید
کنید نا بود گرگانِ
ملت را
پیش از آنکه نابودسازند
جمع تان

خدایا،خدایا !
زلطفت
بده بر"حیدری"
این عبد عاجز
آن  توان را،
تانماید هرچه بیشتر
هجودرهجو
خائنان مُلک
افغان را

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳۰،۰۱،۲۰۱۸،سدنی، آسترالیا
تذکر:- باعرض پوزش ازخوانندگان گرامی، قتل وقتال های بی حد و بی حصر،فساد این خائنان و وطنفروشان ،آنقدر انسان را متأثروبی
حوصله می سازد، که نمی تواند درهجواین دشمنان وطن، عفت کلام
وقلم را رعایت نماید.