جانیان درملک ما

جـانـیـــان ودهــر دون درمُـلک مــا
وضع کشورسخـت ویـران کـرده اند
بســکـه هـــرروز انتحــاروانـفـجــار
خـون زچشم خلق به فوران کرده اند

عـالـمــان یـا قـتــل، یـا تــرک وطــن
جـای شــا نرا پــر زنـادان کــرده اند
بـلـبـلان بـربسـته رخـت ازبـاغ ارگ
بـوم وکلـمرغهـا،غزل خوان کرده اند
مردم مــا فـاقـــد یـک کـلـــبـــه یــــی
خـرسـواران، قـصـر نشیـنان کرده اند
ای خـدا! تـاکـی بـود ایـن روزوحــال؟
مـلـت افــغـــان پـریـشـــان کــرده انــد
"حـیــدری"مـیـســوزد ازهـجــروطـــن
حـال وروزش،نـا بـه سـامـان،کرده اند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۷،۲،۲۰۱۸،سدنی