مسدس سوگوارانه

         برغزل حافظ
           علیه الرحمت وسپاس


جای بهشت، باید به این مسلمانی جهنمی
قتل انسان پیشه کردند با دریافت درهمی 

ازجهان سوزی ها ندارندهیچ دردی یاغمی
درعرب وافغان زمین آتش زدندهرمسکنی
سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
دل زتنهایی به جان آمد خدا را همدمی

بیگناهان رامی کشداین گرگ صفتان به دو
کیفرماست که (کن) نمیگوید ظالم را، خاک شو
کی رسد کشت بد سگالان را،هنگام درو
تا جهان گردد نابود، آید جهان دیگرازنو
چشم آسایش که داردزین سپهر تیزرو
ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

کفرومسلمان به قتل آدمی عهد کردند جفت
یا ازقهر رب،حال ما نیست سزاوارشنفت
درد و آه و زجه ناله در گلو ها بخفت
هیچ دلسوزی، سیه خاک غم ازدیده ها نه رفت
زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت
صعب روزی،بوالعجب کاری، پریشان عالمی

طشت خونست برکف ماهرکجا جامیست زمل
شهر ودیاراز باران مرمی گشت راحت گسل
دشمنان انسان ریختند از عقب و از قُبُل
بمب و راکت،مَین ومرمی در حال نُزُل
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چوگل
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی

عرض حال، ظلم راجزتیغ وتبردادخواه نیست
اشک یتیمان، سوز بیوه را ره به بارگاه نیست
داعش و طالب و طاغوتیان از دین آگاه نیست
ارگ  ودرباریان را از غم ملک انتباه نیست
اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
ره روی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی

عیاری کوتادشمن  رادرس میوندی دهیم
ارگ نشینان روز را کیفر نیرنگی  دهیم
خمارآلودعیش را تعلیم خلق پسندی دهیم
براحساس وعمل ساز مردم پیوندی دهیم
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی  دهیم
کز نسیمش بوی جوی  مولیان  آید  همی

گرمی بودی زنده امروز حافظ دردنیای عشق
زین مصیبت هاکردی بیرون ازسرهوای عشق
بجز داغ محرومی نه داشتی تمنای عشق
بلبل طبع او نه بودی نغمه سرای عشق
گریه حافظ چه سنجدپیش استغنای عشق
کاندر این دریا نماید هفت دریا  شبنمی

عدل وصلح زین بی باکی ها نه می آیدبدست
سوختیم ازعطش، آبی ز تاکی نمی آید بدست
جز جوی خون از چشم نمناکی نمی آید بدست
تبسم از لب تابناکی نمی آید بدست
آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست
عالمی دیگر بباید ساخت و ازنو آدمی
      خواست فروغ :
آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست
به که نه باید بود عالمی و هم آدمی
       امارات متحده عربی : م.ش.فروغ  ۰۴/۰۲/۲۰۱۸
در بیت چارم  واژه (کن ) تلمیح است به آیه مبارک  ( انما  امره اذا اراده شیءً اُن یقول له کن فیکون .۸۲  سوره یسین.
میوندی : اشاره به جنگ میوند بین سپاه افغانستان وسپاه انگلستان  
 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان