پاکستان

بابم خود خراب شوی پاکستان
غرق درقعراب شوی پاکستان

                           زاتـش وحشت سمیـع الحــق
                          درجهنم عذاب شوی پاکستان
چند با جـا د وی دیــوبند یگری
دال بازی طناب شوی پاکستان
                      د رلب بحــرزغـــم تشنـه لبــــی
                      باستم کشتۀ سراب شوی پاکستان
بــی خطا کشتن مظلــوم چــرا ؟
غرق پنجۀگرداب شوی پاکستان
                     گاه هـــزارۀ قـقـنــوس ، بتــرس
                    حلق آویزدرطناب شوی پاکستان
کـــر شـــده گـــوش تظلــم شنــوت
برکین توختن خراب شوی پاکستان
                     ای" فرنگ تا زیا نه "بهـر خلق
                  کی بی زورتوتواب شوی پاکستان
پــای اجــوزه خــوانیت به نیست
برجهان زودبی نقاب شوی پاکستان
                        بنـــد تــربیــلــه واشگا فــد آه
                    غرق موج سیلاب شوی پاکستان
تـوته تـوته وپا رچه پا رچه شوی
یا بــراه صـواب شــوی پاکستان
                       شک دارم که تا صبای حساب
                      آ د م بالصواب شــوی پاکستان
صید کجــراه گـمــرهــی هستی
کی براه حساب شوی پاکستان ؟
                       دالخـورا زجــوروظلــم وفسـاد
                   زود ضرب الرقاب شوی پاکستان
خـــــون مظلــوم بــی گنــاه ریــزی
سرخ درخون خضاب شوی پاکستان
                  توده ها گرچه همه جا خوب است
                 غایت مشکل ابتخاب شوی پکستان
"با قصا با ن "خــود به پیش جهـــا ن
زودرسوای شیخوشاب شوی پاکستان
                    بر گــیرعیب الشـــوم زدامــا نت
                 ورنه شهره چوآفتاب شوی پاکستان
د ر خــرافــا ت کهــف د ین جهلی
بی خردمعتکف ناب شوی پاکستان
                     با ابـاحــه گــری فســاد وفجــور
                    غـرق ویل عـذاب شوی پاکستان
                           ****
                             **
اباحه گری= اخلاق ستیزی ، به نوعی مکتب یاجهانبینی اشاره میکند که در بیمورد شمردن وانکار هرگونه اصدول وموازین اخلاقی ووجدانی است. درواقع براساس این نوع جهانبینی سهل انگارانه هرکاری مجاب محسوب می شود.
عیب الشوم = لکۀ ننگ .
هزارۀ ققنوس = بروایت پیشینیان هرهزارسال بعدازخاکسترققنوس سوختۀ ، ققنوس جدید پدیدارمی اید وحق گستر میگردد .
قصاب = اخوانی خبیث پاکستانی که درهند فاجعه خونبار افرید .
سمیع الحق = منظورمولوی سمیع الحق پاکستانی پدر معنوی طالبان است .
سه شنبه 17 دلو 1396

                    

 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان